Komentár ku encyklike Benedikta XVI. Spe salvi

Necelé dva roky po publikovaní Deus caritas est , predložil pápež Benedikt XVI. na sviatok apoštola sv. Ondreja, 30.11.2007 druhú encykliku o kresťanskej nádeji s názvom Spe salvi. Názov dokumentu je citátom z listu svätého apoštola Pavla Rimanom „Lebo v nádeji sme spasení (8, 24)“ . Dokument má 50 paragrafov v ôsmych kapitolách a skladá sa, podobne ako predošlá encyklika, z dvoch častí. Prvá hovorí o nádeji, pričom odpovedá na otázku: „Akej povahy je vlastne táto nádej, aby zdôvodnila tvrdenie, podľa ktorého a opierajúc sa oň, a to len pre samotný fakt, že táto nádej tu je, sme spasení?

Stručný historicko–teologický náčrt vývoja fundamentálnej teológie

Hovoriť o fundamente znamená hľadať základy. Ak týmto slovíčkom označíme teológiu, dovolávame sa jej základov. Je síce možné jednou vetou stručne vysvetliť, čo je špecifickou úlohou fundamentálnej teológie a v akom teologicko–kultúrnom priestore sa pohybuje, ale zároveň sa nedozvieme nič o jej počiatkoch a historických udalostiach, ktoré stáli v pozadí.

Pápežský primát a neomylnosť v ekumenizme

Dogmatická konštitúcia Prvého vatikánskeho koncilu Pastor Aeternus o katolíckej cirkvi z roku 1870 v prvej hlave „Ustanovenie apoštolského primátu svätého Petra“ o pápežskom primáte píše: „Učíme teda a vyhlasujeme, že podľa svedectiev evanjelia primát jurisdikcie nad celou Cirkvou bezprostredne a priamo sľúbil a udelil Kristus Pán svätému Petrovi apoštolovi…“

Svetová cirkev

Vážení poslucháči! Keď sa pred časom kreovala európska ústava, predstavitelia viacerých štátov žiadali vložiť do preambuly zmienku o kresťanstve. Ak hovoríme o kultúrnych, náboženských a mravných koreňoch Európy, nemôžeme vynechať naše náboženstvo, ktoré veľkou mierou prispelo k jej rozkvetu. Debatu o preambule nakoniec zástancovia odvolávania sa na kresťanské korene prehrali. Aj táto udalosť zapadá do mozaiky pozície kresťanstva na starom kontinente. Ešte zvykneme hovoriť o kresťanskej Európe.

Odkázaní na spoluprácu

Vážení poslucháči! Jeseň nepatrí k obľúbeným ročným obdobiam. Je chladnejšie a pripomína nám starnutie. Posledné apoštolské cesty Svätého Otca Benedikta XVI. sú dôkazom, že jeseň môže byť nielen horúca, ale možno v nej aj pookriať. Keď v septembri pápež počas svojho prejavu na univerzitnej pôde v Regensburgu použil stredoveký citát, kde spojil islam s násilím, v moslimskom svete sa zdvihla vlna protestov. Pápež podrobil svätú knihu islamu literárnej a textovej kritike, aby nakoniec povedal, že požiadavka svätej vojny džihádu, vošla do koránu až neskôr a za proroka Mohameda nejestvovala.

Médiá slúžia k evanjelizácií kultúry

Vážení poslucháči! Keď Svätý otec Ján Pavol II. hovoril o novej evanjelizácii, mal na mysli predovšetkým obrodu kultúry. Významným prostriedkom ohlasovania sú médiá. Žijeme v mediálnej dobe. Masovokomunikačné prostriedky nielen informujú, ale aj interpretujú realitu života, vynášajú súdy. Dobre vieme, koľko dobra, ale aj zla, dokáže priniesť jedna informácia. Bolo by chybou, keby sme zostali pri konštatovaní, že médiá šíria len zlo. Sú otvoreným poľom, kde je možné vykonať veľa dobra.

Po návšteve v Spojených štátoch

Vážení poslucháči! Pred dvoma týždňami sa vrátil z ôsmej apoštolskej cesty Svätý Otec Benedikt XVI. Návšteva Spojených štátov bola z viacerých dôvodov výnimočnou udalosťou. Pápež prišiel na americkú pôdu v čase prezidentskej predvolebnej kampane. Mal neľahkú úlohu. Ako hlava Katolíckej cirkvi prichádza zvyčajne najmä povzbudiť vo viere. Tak tomu bolo aj v Spojených štátoch. Preto mottom jeho cesty boli slová „Kristus – naša nádej“, ktoré nadväzovali na tému poslednej encykliky Spe salvi.

Presvedčiť, že Boh je

Spomínam si, ako Ján Pavol II. na stretnutí s mládežou v Nitre v roku 1995 vystríhal pred náboženským indiferentizmom. Vzápätí sa mimo prejavu spýtal: „Indiferentizmus. Rozumiete tomu?“ Mladí kričali, že áno. Snáď v žiadnej dobe nebolo toľko náboženskej ľahostajnosti, ako dnes. Výsledkom sú tisíce ľudí, ktorí síce deklarujú vieru navonok, v skutočnosti však nehrá v ich živote žiadnu rolu.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.