33. nedeľa cez rok A - 2011

Drahí bratia a sestry! Naša každodenná skúsenosť nám ukazuje, že ak chce človek v našej spoločnosti prežiť, potrebuje využiť každú príležitosť, aby zlepšil svoj život a svoje postavenie. Pod zlepšením života sa má na mysli najmä vyššia kvalita hmotného zabezpečenia a lepší príjem. Hmotné blaho stojí na piedestáli hodnôt a ľudia sú ochotní podriadiť tomuto cieľu veľmi veľa, ak nie všetko.

31. nedeľa cez rok A - 2011

Drahí bratia a sestry! Keď cítime, že sme slabí, že sa nám nedarí, hľadáme takého človeka, o ktorého by sme sa mohli oprieť. Väčšinou sú to naši príbuzní a priatelia. Takýto človek je nám oporou a keď mu dôverujeme, dokážeme s jeho pomocou zdolať mnohé prekážky. Ale beda, keby sme zistili, že nás dotyčný klamal alebo sa pretvaroval. Nie je nič horšie, ako keď sa človek cíti oklamaní alebo keď si uvedomí, že zase niekomu naletel.

33. nedeľa v období cez rok A

​Drahí bratia a sestry! Ľudia si najviac vážia tie veci a hodnoty, ktoré si prácne nadobudli alebo nesú za ne osobnú zodpovednosť. Študent, ktorý brigáduje celé leto, pozná lepšie hodnou práce a peňazí ako jeho kamarát, ktorý možno na privyrábanie si nie je odkázaný. Z vlastnej skúsenosti vieme, že skôr, kým minieme nejakú tú korunu, tri krát ju obrátime a dobre si rozmyslíme, kam ju investujeme, aby bola správne použitá.

30. nedeľa v období cez rok A

Dnes sa veľa hovorí o tom, že človek by sa mal správať prirodzene. Pod slovom „prirodzený“ máme na mysli také správanie, ktoré čo najviac zodpovedá ľudskej prirodzenosti. Toto slovo ale zároveň zvádza, aby sme za prirodzené automaticky považovali to, čo väčšina považuje za správne. Ale i tak platí, že nie všetko, čo je prirodzené, je zároveň aj dobré. Keď mi niekto ublíži, je prirodzené hnevať sa, ba z ľudskej stránky úplne prirodzené je nenávidieť.

29. nedeľa v období cez rok A

​Keď povieme o nejakom človeku, že v svojom správaní neberie ohľad na nikoho, asi ho nechválime. Nebrať na nikoho ohľad je skôr symbolom sebectva a egoizmu. Taký človek myslí iba na seba a jeho okolie trpí. Sú však povolania, kde naozaj v istom zmysle nemožno brať na nikoho ohľad. Sudca, aj keď prihliada na všetky okolnosti trestného činu, nesmie brať ohľad na bohatstvo alebo spoločenské postavenie obvineného.

Primičná svätá omša - o kňazstve

Milý primiciant, drahá rodina a príbuzní, milí spolubratia v kňazskej službe, bratia a sestry! Dnes sme sa tu stretli, v našom farskom kostole, aby sme ďakovali Bohu za dar kňazstva, ktorý obdržal včera náš novokňaz Radoslav vkladaním rúk spišského diecézneho biskupa. Chceme mu vyprosiť Božie požehnanie a mať účasť na jeho radosti. V našej farnosti sme už zažili veľa primičných slávností. Duchovné povolania sú vždy znamením Božieho požehnania a čulého náboženského života.

27. nedeľa v období cez rok B

​Drahí bratia a sestry! Pred časom urobili v Taliansku zaujímavú anketu. Povedali ľuďom: predstavte si, že môžete k Desatoru navrhnúť jedenáste prikázanie. Ako by malo znieť? Výsledkom prieskumu bola téza, ktorú môžeme zhrnúť do jednej vety: Nebudeš sa správať násilne voči deťom. Z jednej strany to môžeme chápať ako prejav veľkej úcty voči životu i deťom, ktoré sú bezbranné a ľahko zraniteľné.

26. nedeľa v období cez rok B

​Drahí bratia a sestry! Keď niekto preháňa v nejakej oblasti, povieme o ňom, že je extrémista. Ale čo je to vlastne extrémizmus? Vo verejnom živote medzi extrémne môžeme určite zaradiť názory, ktoré iných ohrozujú či diskriminujú. A môžeme povedať, že aj vzťah k duchovnému životu sa v istom zmysle pohybuje medzi extrémami. Ak by sa našiel človek, ktorý by sa len modlil, ale pritom by zanedbával svoj zovňajšok alebo nedbal o rodinu, istotne by sme ho právom považovali za extrémistu.

18. nedeľa v období cez rok B

Drahí bratia a sestry! Keď si kupujeme nejaký výrobok, všimneme si dátum výroby alebo dátum spotreby. Najmä pri potravinách je táto informácia veľmi dôležitá, lebo stanovuje hranicu, po ktorú máme istotu o zdravotnej nezávadnosti. Pri spotrebnom tovare je situácia trocha iná. Často sa stretávame s predĺženou zárukou. Obchodníci a výrobcovia sa usilujú presvedčiť zákazníkov, že práve ich výrobok vydrží dlhšie ako ostatné.

15. nedeľa v období cez rok B

Drahí bratia a sestry, vážení poslucháči! Keď sa chystáme na cestu, premýšľame nad tým, čo si so sebou zoberieme. A čím naše putovanie bude trvať dlhšie alebo čím ďalej sme sa vybrali, tým starostlivejšie zvažujeme, čo si so sebou vezmeme. Pred začiatkom dovolenkovej sezóny sa v novinách a časopisoch pravidelne objavujú praktické rady, ako sa baliť, na čo nezabudnúť.

13. nedeľa v období cez rok B

​Drahí bratia a sestry! Keď jednému môjmu známemu diagnostikovali v nemocnici rakovinu hrubého čreva, zostal v šoku. Bol to veľmi nábožný a statočný človek. Čakala ho náročná liečba, musel podstúpiť chemoterapiu a niekoľko operačných zákrokov. Nespoliehal sa iba na liečbu. Ako mi potom rozprával, priam hltal všetky informácie, ako by mohol tento zhubný proces vo svojom tele zastaviť. Pil ovocné šťavy, podstúpil rôzne očistné kúry.

Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho v roku B

​Drahí bratia a sestry! Tak ako sa mení doba, mení sa aj pohľad ľudí na vecí okolo nás. Zoberme si len také základné potraviny. V nie tak dávnej minulosti si každý piekol chlieb sám. Každá rodina mala nejaké to pole, kde rástlo obilie či zemiaky. A ľudia si naozaj v pote tváre dorábali na chlieb. Ten pot zostal, len ho už tak nevidíme. Sme zvyknutí, že každý deň nájdeme v obchode na tom istom mieste chlieb, pečivo, maslo, mlieko a ešte mnoho iných vecí.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v roku B

Drahí bratia a sestry! Medzi najväčšie traumy každého veriaceho človeka patrí sklamanie z vlastnej slabosti a nemohúcnosti. Pristupujeme pravidelne ku sviatosti zmierenia a po istom čase prichádzame k poznaniu, že sa vlastne nič podstatné na našom živote nemení, že sme takí istí slabosi ako predtým a že sa spovedáme stále z tých istých hriechov.

Slávnosť Najsvätejšej Trojice v roku B

Drahí bratia a sestry! V dnešnom evanjeliu sme svedkami záverečných Ježišových slov, ktoré povedal pred Nanebovstúpením: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo so vám prikázal.“ Ježiš posiela učeníkov do sveta a žiada od nich, aby krstili v mene Najsvätejšej Trojice, čiže v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Šiesta nedeľa v období cez rok B

​Drahí bratia a sestry! Ľudia dnes vidia šťastie všelijako. Niekto potrebuje k šťastiu málo, iný viac. Pre niekoho je vrcholom šťastia usporiadaná a zdravá rodina, dobré medziľudské vzťahy, pre iného sú najvyšším prejavom šťastia dobré obchody. Písmo v tejto súvislosti hovorí, že byť šťastný znamená vlastne byť blažený.

Piata nedeľa v období cez rok B

Drahí bratia a sestry! Keď porovnáme život ľudí na tradičnej slovenskej dedine a v meste, zbadáme veľa rozdielov. Ľudia na vidieku sa lepšie poznajú, vlastne každý pozná každého. Vedia, kto má aké korene, ako žije, aké má problémy, ako sa mu darí v práci či rodine. Dedina vždy tvorila komunitu, kde si ľudia navzájom pomáhali.

Štvrtá nedeľa cez rok B

Drahí bratia a sestry! Ak chce niekto učiť druhých, musí to najskôr sám ovládať. Čo by to bolo za učiteľa, ktorý by neovládal vlastnú matériu! Avšak keď hovoríme o učiteľoch, nemáme na mysli len pedagógov v škole, ale aj mnohých ďalších, ktorí sú postavení na miesto tých, čo učia. Keď hovoríme o učiteľoch, nemáme na mysli len vzdelancov, ktorí pomáhajú rozvíjať intelektuálne poznanie. Aj rodičia sú učiteľmi pre svoje deti.

Viera v Božiu blízkosť

Udalosť z Markovho evanjelia, Ježiša kráčajúceho po vode, si ľudia ľahko pamätajú. Pôsobí neuveriteľne. Predstava Ježiša kráčajúceho po vode oproti ustrašeným učeníkom na lodi nad ránom počas silného vetra inšpirovala mnohých maliarov. Túto udalosť možno vyjadriť dvoma základnými pocitmi: strach a zmätok na strane učeníkov, pokoj vyžarujúci z Ježiša.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v roku C

Drahí bratia a sestry! Keď sme boli malí, naši rodičia nás učili podeliť sa. A oni sami boli v tomto veľkým príkladom. Otcovia a mamy dodnes radšej odoprú sebe, ako by mali odoprieť vlastným deťom. Dojedia zvyšky z obeda alebo si dajú len niečo jednoduchšie. Aj nás učili, že s čokoládou sa máme rozdeliť, že si máme všímať, čo ten druhý potrebuje. Táto schopnosť rozdávať druhým, či lepšie rozdávať sa je vlastnosťou, ktorú potrebuje každá rodina, každá spoločnosť na to, aby prežila.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.