V slepej uličke

Bol to Blaise Pascal, ktorý povedal onú slávnu vetu: „Srdce má dôvody, ktoré rozum nepozná.“ Keďže to vyslovil v súvislosti s vierou, chcel tým povedať, že srdce je miestom, kde sa rodí viera. Srdce symbolizuje celé ľudské bytie. Racionálne argumenty existencie Boha sú dôležité, ale len zriedka stačia ľudskej osobe k aktu viery.

Primičná svätá omša - o kňazstve

Milý primiciant, drahá rodina a príbuzní, milí spolubratia v kňazskej službe, bratia a sestry! Dnes sme sa tu stretli, v našom farskom kostole, aby sme ďakovali Bohu za dar kňazstva, ktorý obdržal včera náš novokňaz Radoslav vkladaním rúk spišského diecézneho biskupa. Chceme mu vyprosiť Božie požehnanie a mať účasť na jeho radosti. V našej farnosti sme už zažili veľa primičných slávností. Duchovné povolania sú vždy znamením Božieho požehnania a čulého náboženského života.

27. nedeľa v období cez rok B

​Drahí bratia a sestry! Pred časom urobili v Taliansku zaujímavú anketu. Povedali ľuďom: predstavte si, že môžete k Desatoru navrhnúť jedenáste prikázanie. Ako by malo znieť? Výsledkom prieskumu bola téza, ktorú môžeme zhrnúť do jednej vety: Nebudeš sa správať násilne voči deťom. Z jednej strany to môžeme chápať ako prejav veľkej úcty voči životu i deťom, ktoré sú bezbranné a ľahko zraniteľné.

26. nedeľa v období cez rok B

​Drahí bratia a sestry! Keď niekto preháňa v nejakej oblasti, povieme o ňom, že je extrémista. Ale čo je to vlastne extrémizmus? Vo verejnom živote medzi extrémne môžeme určite zaradiť názory, ktoré iných ohrozujú či diskriminujú. A môžeme povedať, že aj vzťah k duchovnému životu sa v istom zmysle pohybuje medzi extrémami. Ak by sa našiel človek, ktorý by sa len modlil, ale pritom by zanedbával svoj zovňajšok alebo nedbal o rodinu, istotne by sme ho právom považovali za extrémistu.

18. nedeľa v období cez rok B

Drahí bratia a sestry! Keď si kupujeme nejaký výrobok, všimneme si dátum výroby alebo dátum spotreby. Najmä pri potravinách je táto informácia veľmi dôležitá, lebo stanovuje hranicu, po ktorú máme istotu o zdravotnej nezávadnosti. Pri spotrebnom tovare je situácia trocha iná. Často sa stretávame s predĺženou zárukou. Obchodníci a výrobcovia sa usilujú presvedčiť zákazníkov, že práve ich výrobok vydrží dlhšie ako ostatné.

15. nedeľa v období cez rok B

Drahí bratia a sestry, vážení poslucháči! Keď sa chystáme na cestu, premýšľame nad tým, čo si so sebou zoberieme. A čím naše putovanie bude trvať dlhšie alebo čím ďalej sme sa vybrali, tým starostlivejšie zvažujeme, čo si so sebou vezmeme. Pred začiatkom dovolenkovej sezóny sa v novinách a časopisoch pravidelne objavujú praktické rady, ako sa baliť, na čo nezabudnúť.

13. nedeľa v období cez rok B

​Drahí bratia a sestry! Keď jednému môjmu známemu diagnostikovali v nemocnici rakovinu hrubého čreva, zostal v šoku. Bol to veľmi nábožný a statočný človek. Čakala ho náročná liečba, musel podstúpiť chemoterapiu a niekoľko operačných zákrokov. Nespoliehal sa iba na liečbu. Ako mi potom rozprával, priam hltal všetky informácie, ako by mohol tento zhubný proces vo svojom tele zastaviť. Pil ovocné šťavy, podstúpil rôzne očistné kúry.

Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho v roku B

​Drahí bratia a sestry! Tak ako sa mení doba, mení sa aj pohľad ľudí na vecí okolo nás. Zoberme si len také základné potraviny. V nie tak dávnej minulosti si každý piekol chlieb sám. Každá rodina mala nejaké to pole, kde rástlo obilie či zemiaky. A ľudia si naozaj v pote tváre dorábali na chlieb. Ten pot zostal, len ho už tak nevidíme. Sme zvyknutí, že každý deň nájdeme v obchode na tom istom mieste chlieb, pečivo, maslo, mlieko a ešte mnoho iných vecí.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v roku B

Drahí bratia a sestry! Medzi najväčšie traumy každého veriaceho človeka patrí sklamanie z vlastnej slabosti a nemohúcnosti. Pristupujeme pravidelne ku sviatosti zmierenia a po istom čase prichádzame k poznaniu, že sa vlastne nič podstatné na našom živote nemení, že sme takí istí slabosi ako predtým a že sa spovedáme stále z tých istých hriechov.

Slávnosť Najsvätejšej Trojice v roku B

Drahí bratia a sestry! V dnešnom evanjeliu sme svedkami záverečných Ježišových slov, ktoré povedal pred Nanebovstúpením: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo so vám prikázal.“ Ježiš posiela učeníkov do sveta a žiada od nich, aby krstili v mene Najsvätejšej Trojice, čiže v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Šiesta nedeľa v období cez rok B

​Drahí bratia a sestry! Ľudia dnes vidia šťastie všelijako. Niekto potrebuje k šťastiu málo, iný viac. Pre niekoho je vrcholom šťastia usporiadaná a zdravá rodina, dobré medziľudské vzťahy, pre iného sú najvyšším prejavom šťastia dobré obchody. Písmo v tejto súvislosti hovorí, že byť šťastný znamená vlastne byť blažený.

Piata nedeľa v období cez rok B

Drahí bratia a sestry! Keď porovnáme život ľudí na tradičnej slovenskej dedine a v meste, zbadáme veľa rozdielov. Ľudia na vidieku sa lepšie poznajú, vlastne každý pozná každého. Vedia, kto má aké korene, ako žije, aké má problémy, ako sa mu darí v práci či rodine. Dedina vždy tvorila komunitu, kde si ľudia navzájom pomáhali.

Štvrtá nedeľa cez rok B

Drahí bratia a sestry! Ak chce niekto učiť druhých, musí to najskôr sám ovládať. Čo by to bolo za učiteľa, ktorý by neovládal vlastnú matériu! Avšak keď hovoríme o učiteľoch, nemáme na mysli len pedagógov v škole, ale aj mnohých ďalších, ktorí sú postavení na miesto tých, čo učia. Keď hovoríme o učiteľoch, nemáme na mysli len vzdelancov, ktorí pomáhajú rozvíjať intelektuálne poznanie. Aj rodičia sú učiteľmi pre svoje deti.

Viera v Božiu blízkosť

Udalosť z Markovho evanjelia, Ježiša kráčajúceho po vode, si ľudia ľahko pamätajú. Pôsobí neuveriteľne. Predstava Ježiša kráčajúceho po vode oproti ustrašeným učeníkom na lodi nad ránom počas silného vetra inšpirovala mnohých maliarov. Túto udalosť možno vyjadriť dvoma základnými pocitmi: strach a zmätok na strane učeníkov, pokoj vyžarujúci z Ježiša.

Veľkonočný pondelok

​Drahí bratia a sestry! Včera sme začali sláviť veľkonočné sviatky, ktoré sú najväčšími kresťanskými sviatkami v roku. Mnoho ľudí už neprežíva tieto dni ako kresťanské sviatky, ale skôr ako sviatky jari. Nedávno jedna z televízii ukázala, ako prežívajú Veľkú noc deti v Belgicku. V tejto, ešte pred pár desaťročiami katolíckej krajine dnes mnohí ľudia netušia, prečo sa Veľká noc vlastne slávi. My to chvalabohu ešte vieme, preto sme zhromaždení aj v tomto chráme okolo stola Pánovho Slova a Eucharistie.

Veľkonočná nedeľa 2012

Drahí bratia a sestry! Keď hovoríme o vzkriesení, rozprávame vlastne o zázraku. Ako ináč možno nazvať skutočnosť, že človek zomrie a o tri dni hrob, do ktorého ho uložili, je prázdny? Už na prvý pohľad je zrejmé, že to, čo sa stalo vo Veľkú noc v Jeruzaleme s Ježišom po jeho ukrižovaní, prekračuje všetky ľudské predstavy a očakávania.

Príhovor na Kvetnú nedeľu v roku B

Drahí bratia a sestry! Začíname sláviť Veľký týždeň, v ktorom si mimoriadnym spôsobom pripomenieme tajomstvo Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. V tento deň si pripomíname Ježišov slávny vstup do Jeruzalema. I on, ako všetci nábožní Židia, prichádzal na Veľkú noc do Jeruzalema. Tento vstup však bol zvláštny. Ježiš prichádza ako známy prorok, všetci ho poznajú. Všade sa hovorí o jeho zázrakoch, o jeho posolstve.

Vigília slávnosti Zoslania Ducha Svätého

​Drahí bratia a sestry! Keď sa hovorí o Božom Duchu, ľudská predstavivosť pracuje na plné obrázky. Predsa len, so zobrazením Syna, ktorý bol pravým človekom, nemáme problém. Na základe tejto pravdy aj Boh Otec býva často zobrazený aj na oltároch ako starší rozvážny muž. Pri Duchu Svätom však toto možné nie je, lebo On sa v dejinách spásy prejavoval skôr ako Božia sila než ako osoba. Ako tretiu božskú osobu ho v plnej miere vnímame až po Turíciach, keď sa vylial na spoločenstvo učeníkov, ktorí ho spolu s Pannou Máriou očakávali vo Večeradle.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Drahí bratia a sestry! Nebo je v našich mysliach spájané s veľkým tajomstvom. Pripomína neznámy svet, ktorý nás obklopuje, v niekom pohľad na nočnú oblohu posiatu hviezdami vyvoláva romantické pocity. V každom prípade nebo pôsobí harmonicky, ak je jasná obloha, vždy sa môžeme dívať na hviezdy. Naďalej však zostáva nepreniknuteľným tajomstvom.

Siedma veľkonočná nedeľa v roku B

Drahí bratia a sestry! Medzi najznámejšie povesti z obdobia Veľkej Moravy patrí tá o Svätoplukových prútoch. Kým sú spolu, je ťažké ich zlomiť všetky naraz, po jednom to ide oveľa ľahšie. Tento príbeh sa často používa ako obraz jednoty. Keď ľudia držia pohromade, ak si pomáhajú, ľahšie a skôr zvládnu všetky ťažkosti, ktoré ich môžu stretnúť. Jednota však nie je vlastnosťou, ktorú oceňujeme len na rovine národného spoločenstva.

Šiesta veľkonočná nedeľa v roku B

​Drahí bratia a sestry! Vyvolení ľudia to nemajú ľahké. Je však rozdiel, či za vyvolením stoja schopnosti dotyčného človeka alebo len sympatie, či nebodaj peniaze. Každá rodina má pravdepodobne svojho miláčika, čiže člena rodiny, ktorý je všetkými obľúbený a možno niekedy aj uprednostňovaný na úkor ostatných. Deti veľmi rýchlo poznajú, ktoré z nich zahŕňajú rodičia najväčšou pozornosťou.

Veľkonočná nedeľa v roku B

Drahí bratia a sestry! Po tieto dni k nám zavítala jar. Skoro ráno nás prebúdza bezstarostný spev vtákov. Počujeme celú paletu hlasov, ako sa vzájomne prekrikujú. Kvitnú prvé kvety. A za nimi prilietavajú prvé včielky. Každý rok sa opakuje tento zázrak života. Hovoríme o zázraku, lebo na prvý pohľad sa zdá, že v dlhej a studenej zime či hlbokých mrazoch niet viac miesta pre život. Napriek tomu prichádza jar. A i na tých najstudenších miestach sa začína zelenieť, kvitnúť či spievať.

Kvetná nedeľa v roku B

Drahí bratia a sestry! Sledovať Ježiša na jeho krížovej ceste od zajatia v Getsemanskej záhrade až po ukrižovanie na Golgote znamená vidieť, čo všetko dokáže ľudská zloba. A evanjeliá nám umožňujú spraviť si reálnu, veľmi drastickú predstavu o tom, čo všetko sa s Ježišom za tých pár hodín udialo. Je dobré si toto všetko uvedomiť aspoň raz do roka, pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami.

Štvrtá pôstna nedeľa v roku B

​Drahí bratia a sestry! Čo vnímame ako znamenia záchrany? Pri náhlom zdravotnom probléme to môže byť hukot sirény, ktorý naznačuje blížiacu sa sanitku. Keď sa hovorí o záchrane v duchovnom živote alebo lepšie povedané, keď sa hovorí o tom, že potrebujeme byť zachránení, okamžite sa vnucuje otázka: Pred čím alebo pred kým potrebujeme byť zachránení?

Druhá pôstna nedeľa v roku B

Drahí bratia a sestry! V dejinách náboženstiev sa dočítame, že jedným z hlavných znakov uctievania Boha či božstva bola obeta. Obeta bola vonkajším, veľmi dôležitým znakom, že človek dáva to najcennejšie, čo má. Starý zákon presne opisuje, ako má vyzerať dokonalá obeta. Obetovali sa len zvieratá, ktoré boli bezchybné a zdravé.

Prvá pôstna nedeľa v roku B

Drahí bratia a sestry! Keď sa opýtame ľudí, čoho sa boja, mnohí odpovedia, že majú strach pred samotou. Tejto obave sa dá rozumieť. V tomto svete, ktorý je taký pestrofarebný, plný vravy a rôznych zvukov, niet miesta pre samotu. Život rýchlo pulzuje: ráno sa všetci ponáhľajú do práce a do školy, popoludní zase všetci naspäť.

Popolcová streda

Drahí bratia a sestry! Popolcovú stredu slávime každý rok, a predsa je vždy výnimočná. Nielen preto, že stojí na začiatku pôstu. Ten hlavný dôvod je iný. Pripomína nám potrebu konať pokánie a uvedomiť si vlastné hriechy. Či sme mladí alebo máme tých rokov trocha viac, všetci si potrebujeme priznať vinu.

Sviatok krstu Krista Pána

Drahí bratia a sestry! Keď sa opýtate učiteľov, ako sa im učí dnes a povedzme pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi, väčšina povie, že teraz je to horšie. Ani nie tak kvôli platom, tie mali učitelia vždy nízke, nie kvôli materiálnemu vybaveniu škôl, lebo to sa postupne zlepšuje. Horšie sa im učí paradoxne kvôli deťom. Dnešné deti sú na jednej strane sebavedomejšie, možno viac cieľavedomejšie ako generácie pred nimi, čo je dobré, na druhej strane však máme často oprávnene dojem, že sú aj viac agresívne, nepokojné a citovo vyprahnuté.

Druhá nedeľa po Narodení Pána

​Drahí bratia a sestry! Kedy je človek múdry? Zvykneme hovoriť, že múdrosť prichádza s vekom, Starý zákon hovorí o mladých prorokoch, ktorí mali „múdrosť starca“. Ale aj starší človek môže spraviť chyby, či zlé rozhodnutia. Inokedy sa hovorí, že múdrosť prichádza so vzdelaním. Ale keď sa pozrieme okolo seba, zistíme, že ani toto nie je pravda.

Slávnosť Narodenia Pána

​Drahí bratia a sestry! Žijeme v uponáhľanom svete. Aj keď po tieto dni slávime vianočné sviatky, predsa len nám možno myseľ zaletí k povinnostiam, ktoré nás už o pár dní čakajú. V každom z nás drieme akýsi vnútorný nepokoj, ktorý nás ženie k aktivite, k práci, k hľadaniu či objavovaniu niečoho nového. Platí to v práci, ale aj v osobnom či rodinnom živote. Môžeme sa napríklad svojim životom vzdialiť od Boha, ale výčitky svedomia a to prázdno, čo po ňom zostalo nás po mesiacoch či dokonca rokoch nútia radikálne prehodnocovať životné postoje.

Štvrtá adventná nedeľa v roku B

​Drahí bratia a sestry! Žijeme vo svete, ktorý je zameraný na budúcnosť. A tá je spojená s pokrokom. Na tradíciu sa dnešní ľudia dívajú veľmi podozrievavo ako na niečo mŕtve, minulé či nič nehovoriace. Avšak ešte nedávno platilo, že odvolať sa na tradíciu znamenalo ponoriť sa do dynamického procesu, kde človek s istotou mohol rozlíšiť pravosť jednotlivých hodnôt. Kresťania v Európe, teda aj my, žijeme ale neraz vo vnútornom presvedčení, že naša budúcnosť závisí najmä od nás.

Druhá adventná nedeľa v roku B

Drahí bratia a sestry! Keď sa stavia nejaká cesta alebo diaľnica, stavbári musia hlavne v hornatom kraji prekonať veľa prekážok. Čím je prekážka väčšia, tým pomalšie práca napreduje a tým neskôr vidíme výsledok. Keď sa pracuje na rovine, je to ináč. Avšak tam, kde sa musí hĺbiť tunel, treba čakať celé mesiace či roky, kým sa cesta posunie ďalej. Keď sa to však podarí, všetci sa tešíme. Prekonávanie prekážok však nie je spojené len s cestami a diaľnicami, ale aj s duchovným životom.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.