33. nedeľa v období cez rok A


Drahí bratia a sestry! Ľudia si najviac vážia tie veci a hodnoty, ktoré si prácne nadobudli alebo nesú za ne osobnú zodpovednosť. Študent, ktorý brigáduje celé leto, pozná lepšie hodnou práce a peňazí ako jeho kamarát, ktorý možno na privyrábanie si nie je odkázaný. Z vlastnej skúsenosti vieme, že skôr, kým minieme nejakú tú korunu, tri krát ju obrátime a dobre si rozmyslíme, kam ju investujeme, aby bola správne použitá. V dnešnej dobe však nie všetci takto zmýšľajú. Zvlášť medzi mladšími ľuďmi pribúda tých, ktorí radšej míňajú ako šetria. Mladí ľudia chcú mať všetko to, čo majú ich rodičia. Avšak s jedným rozdielom. Kým rodičia pracovali dlhé roky, aby si nadobudli nejaký majetok, ich deti chcú mať všetko hneď a naraz.

O schopnosti správne narábať so zverenými hodnotami rozpráva dnešné evanjelium. Ježiš hovorí v podobenstve o človeku, ktorý sa vybral na cestu. Ešte predtým si zavolal sluhov a zveril im svoj majetok. Bol to prejav veľkej dôvery. Očakával, že budú s ním dobre narábať, že sa budú oň starať ako o svoj, aby priniesol ovocie. Vidíme, že nie každý zo sluhov dokázal dobre narábať so zvereným majetkom. Problém nebol v tom, že jeden získal viac a druhý menej. Lebo nie každý je rovnako šikovný, ľudia majú rôzne schopnosti a talenty. Problém tretieho sluhu nebola jeho nešikovnosť, ale lenivosť, ktorú sa pokúsil pred pánom ospravedlniť falošným strachom. Keby mal skutočné obavy, mohol talenty zveriť peňazomencom a tak by získal aspoň úroky. Nespravil to a pán ho za túto lenivosť aj potrestal. Tí dvaja pred ním obišli lepšie. Keďže sa ukázali ako pracovití a zodpovední ľudia, pán im zveril oveľa väčšie hodnoty ako doposiaľ. Osvedčili sa v malom, ukázali, že si vedia poriadiť a tak im pán zveril oveľa viac.

Drahí bratia a sestry! Keď počúvame dnešné evanjelium, môže sa nám zdať, že Ježiš v podobenstve hovorí len o šikovnosti, ktorá slúži na zveľadenie majetku. Význam dnešného Božieho slova je však širší. Talenty z evanjelia, to nie sú len peniaze, ktoré môžu byť niekomu zverené, ale sú to všetky Božie dary, ktoré vlastníme. Nemusí ísť o nič mimoriadne, často ide o talenty, ktoré sa prejavia až vtedy, keď sa ocitneme v konkrétnej situácii a musíme ju riešiť. Či sme pred Božou tvárou dobrými sluhami, to sa ukazuje pri našej každodennej činnosti. Lebo všade tam, kde sme postavení, tam máme prevziať zodpovednosť a svedomite si plniť povinnosti. Žiaci a študenti sa musia učiť. Keď študujú, vtedy sa učia správať zodpovedne a nemrhať s talentmi, ktoré dostali od Boha. Ak sú leniví a správajú sa nezodpovedne, škodia sami sebe, lebo nebudú pripravení v budúcnosti prevziať oveľa väčšie úlohy, ktoré ich čakajú. Podobne aj rodičia sú postavení do úlohy správcov rodiny, sú zodpovední za svoje deti. Tam dokazujú svoju schopnosť starať sa o rodinu. Preto musia bdieť nad svojim deťmi, zaujímať sa ako žijú, ako sa im darí v škole, s kým sa kamarátia, ako trávia voľný čas a ak je to nutné, musia dávať svojim deťom aj isté hranice a limity. Ak by to nerobili, boli by ako ten posledný nezodpovedný sluha z evanjelia, ktorý bol lenivý a nebol ochotný prevziať za zverenú úlohu zodpovednosť. Všetci, ktorí pracujeme, na pracovisku sa musíme správať zodpovedne. Nezodpovedné správanie by v tomto prípade bolo nielen prejavom našej ľahostajnosti a stálo by nás miesto, ale mohlo by aj mnohých poškodiť. V zamestnaní, ak pracujeme spoľahlivo a zodpovedne v malom, môžu nám zveriť viac.

​Drahí bratia a sestry! Najviac si vážime tie veci alebo hodnoty, ktoré sme prácne nadobudli alebo nesieme za ne zodpovednosť. Posledný sluha z evanjelia nevynaložil žiadnu námahu, aby sa správal zodpovedne. Preto ho pán potrestal. Aj nám Boh každý deň zveruje mnohé dobrá: hmotné i duchovné. Na pracovisku nám zveruje konkrétnych ľudí a konkrétne materiálne hodnoty. Ale zveruje nám aj našich blízkych: príbuzných či priateľov. Obdarúva nás rozličnými talentmi, aby sme ich použili na osobný rozvoj a na osoh celej spoločnosti pri budovaní Božieho kráľovstva. Boh nás stvoril a povoláva nás k sebe, k večnému životu. Toto volanie nás predurčuje k stretnutiu s Pánom, kam nemôžeme prísť s prázdnymi rukami. Je to výzva, aby sme dobre narábali s talentmi, ktoré nám boli zverené. Aby sme zodpovedne narábali so všetkými duchovnými i materiálnymi dobrami, ktoré sú v našich rukách. Ak to zvládneme, budeme ako sluhovia z evanjelia počuť Pánove slová: „Dobrý a verný sluha. Vojdi do radosti svojho pána.“ Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.