33. nedeľa cez rok A - 2011


Drahí bratia a sestry! Naša každodenná skúsenosť nám ukazuje, že ak chce človek v našej spoločnosti prežiť, potrebuje využiť každú príležitosť, aby zlepšil svoj život a svoje postavenie. Pod zlepšením života sa má na mysli najmä vyššia kvalita hmotného zabezpečenia a lepší príjem. Hmotné blaho stojí na piedestáli hodnôt a ľudia sú ochotní podriadiť tomuto cieľu veľmi veľa, ak nie všetko. Z jednej strany sa tomu dá rozumieť. V situácii, keď rastú náklady na život, nie je zanedbateľné, aký má človek príjem. A v situácii, keď je nutné získať vyšší príjem, dá sa tomu rozumieť, že toto sa stáva prioritou. Máme však aj mnoho ľudí, ktorý vyšší príjem ani veľmi nepotrebujú, lebo si už zarobili dosť, veľa toho vlastnia a napriek tomu ho uprednostnia aj za cenu straty vzťahov či tradičných rodinných väzieb.

Dnešné evanjelium akoby sa nápadne podobalo tejto skúsenosti. Vidíme troch sluhov, ktorí dostávajú každý rozdielnu sumu peňazí. Tí prví dvaja, šikovnejší, peniaze vezmú, dobre s nimi hospodária a nakoniec získajú ešte viac. Ten tretí peniaze vezme, zakope ich a potom ich vráti majiteľovi. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že práve takýto postup by si zaslúžil viac chválu ako pokarhanie. A my, ľudia tejto doby, keď počúvame v médiách o hospodárskej kríze a poklese svetových búrz, predsa len takýto konzervatívny prístup k narábaniu s peniazmi oceňujeme. Ale predsa, pán sa zachová presne opačne akoby sme predpokladali. Tých dvoch ocení a toho tretieho pokarhá, ba dokonca ho nazve zlým a lenivým sluhom. Ako už zaznelo na začiatku evanjelia, Ježiš rozpráva podobenstvo. Čiže ponúka nejaký obraz zo života, aby cezeň upozornil na niečo iné. Predovšetkým hovorí, že každý človek je jedinečný a Bohom obdarovaný. Každý má iné schopnosti a dary. Každý vie niečo iné. Niet takého človeka, ktorý by bol neužitočný alebo zbytočný. Teda prvé posolstvo znie: Všetko, čo dokážeme, všetky naše schopnosti a talenty sú darom od Boha, neprišli len tak. My ich síce zveľaďujeme, ale bez tohto základného daru by sme nemali čo rozvíjať. A potom je tu druhé posolstvo, ktoré je rovnako dôležité: Dary máme rozvíjať, lebo sa budeme za to pred Bohom zodpovedať.

Drahí bratia a sestry! Tu niekde nachádzame ten základný rozdiel vo vnímaní talentu vo svete a vo svetle evanjelia. V bežnom živote sa talent predstavuje najmä ako výsledok vlastnej šikovnosti. Boh k tomu hovorí: Áno, rozvíjanie talentu je spojené s tvojou námahou. Ale samotná schopnosť ti bola darovaná, čo môžeme chápať ako výzvu k vďačnosti. V bežnom svete sa rozvíjanie daru chápe len ako moja osobná voľba. Môžem, ale nemusím. Ale Boh hovorí, že to nie je tak. Rozvíjanie talentov nie je otázkou mojej svojvôle, lebo každý talent som dostal preto, aby som ním slúžil iným, nie len sebe. Ak som šikovným učiteľom, právnikom, obchodníkom či manažérom, tak nie na prvom mieste preto, aby som dobre zarobil, ale aby som svojou prácou poslúžil iným, ktorí tento talent nemajú. A bolo by mi beda, keby som svoje talenty zneužíval, aby som mohol iných zavádzať, podviesť alebo oklamať. Ako hovorí Ježiš na inom mieste: „Kto veľa dostal, od toho sa bude veľa požadovať“. Túto myšlienku rozvíja aj Tomáš Kempenský v Nasledovaní Krista, keď hovorí: „Čím viac vieš a čím dokonalejšie, o to prísnejšie budeš súdený, ak nebudeš svätejšie žiť.“

​Drahí bratia a sestry! Využívať príležitosť samo o sebe nemusí byť zlé. Veď aj Písmo hovorí, že máme prosiť o to, aby sme vedeli rozoznať „tú správnu hodinu“. Písmo hovorí, že „je čas narodiť sa a čas umrieť, čas smútiť a plakať“. Druhý vatikánsky koncil hovorí o potrebe vnímať znamenia čias. Toto sú príležitosti, ktoré treba využiť. Každá príležitosť je dobrá len do takej miery, do akej mi pomáha dostávať sa bližšie k Bohu a budovať Božie kráľovstvo. Keby som sa cez využitie nejakej príležitosti vzdialil od Boha, začal žiť nemravne alebo sa nevenoval rodine, bol by som ako ten sluha, ktorý svoj talent zakopal a o viac sa nestaral. Lebo do pozície toho sluhu sa nedostávame len vtedy, keď sme leniví a nevyužívame talenty, ale aj vtedy, keď ich využívame zle a v rozpore s Božím zámerom. Boh nechce, aby sme talenty od neho zneužili na ubližovanie druhým, na kradnutie a podvádzanie, na znesväcovanie nedele či na zneucťovanie ľudského tela. Dnešné evanjelium je teda pre nás výzvou pýtať sa, ako využívam všetko to, čo mi daroval Boh a rovnako je príležitosťou položiť si otázku, akú mám motiváciu pri vykonávaní svojej práce. Ide mi len o zárobok alebo chápem prácu ako službu? Nech nás dnešné Božie slovo vedie k vďačnosti za talenty a dary. A rovnako nech je motiváciou využívať ich dobre a v súlade s Božím zámerom vo vedomí, že sa za to raz budeme na Božom súde aj zodpovedať. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.