Ako sa robí vedecký výskum v oblasti systematickej teológie


Zaoberať sa vedeckým výskumom v systematickej teológii znamená položiť si niekoľko ťažkých, ale zásadných otázok. Čo je to teológia, aký má predmet záujmu a ktoré základné dimenzie zahŕňa? Kedy môžeme hovoriť o systematickej teológii? Ktoré základné etapy teologickej práce nesmie teológ vynechať, ak chce raz predložiť také výsledky, ktoré budú platné a užitočné nielen pre kresťanskú komunitu, ale v istom zmysle aj pre ľudstvo? Keďže sa zaoberáme problematikou výskumu, v celom referáte bude rezonovať hľadanie súvisu medzi metódou a predmetom záujmu. V tomto duchu budeme postupovať. Najskôr preskúmame, čo je teológia. Budeme hľadať také indikácie, ktoré by čo najviac priblížili jej povahu. Krátko sa zamyslíme nad pojmom systematickej teológie a hneď na to si v stručnom prehľade ukážeme príklady teologického výskumu v dejinách teológie. Tak sa dostaneme k dvom základným etapám teologickej práce, ako ich načrtol Druhý vatikánsky koncil. V závere sa zamyslíme nad vzťahom systematickej teológie a religionistiky.

​Publikované: Nove horizonty - časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť, roč. 2, č. 3, s. 115-120. ISSN: 1337-6535.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.