Nad lineamentom pre biskupskú synodu


Vážení poslucháči! V októbri 2008 sa uskutoční riadne zhromaždenie biskupskej synody. Už sme si zvykli, že pápeži sa po Druhom vatikánskom koncile často stretávajú a radia s biskupmi celého sveta. Svätý otec Benedikt XVI. už 6.10. minulého roka oznámil tému stretnutia: „Božie slovo v živote a poslaní Cirkvi.“ Keď sa hovorí o stretnutiach biskupov s pápežom, niektorí ich vnímajú ako politické summity. Podľa takéhoto myslenia ide pápežovi a biskupom len o moc, preto sa radia, ako ju udržať. Téma budúceho zhromaždenia je teologická, ba priam duchovná. Posledná biskupská synoda sa uskutočnila v októbri 2005 s témou „Eucharistia ako vrchol a prameň života i poslania Cirkvi.“ Stretnutia s podobným obsahom sú naplnením výzvy Jána Pavla II., aby sme na začiatku tretieho tisícročia, biblicky povedané „zatiahli na hlbinu.“

Biskupské synody v súčasnej podobe ustanovil dokumentom Apostolica sollicitudo v roku 1965 pápež Pavol VI. Ich obnovenie úzko súvisí s prehĺbením témy biskupskej kolegiality na Druhom vatikánskom koncile. Biskupská synoda nie je výkonným orgánom. Má dva ciele: budovať jednotu a solidaritu vo vnútri episkopátu, ale aj spolupracovať s pápežom pri vykonávaní úradu nástupcu apoštola Petra. Samotní pápeži službu bratov v biskupstve berú vážne, veď stretnutia ponúkli mnohé pastoračné podnety. Výsledkom spolupráce sú dokumenty. Bol to pápež Ján Pavol II., ktorý v roku 1984 vydal dokument „Reconciliatio et penitentia“ a označil ho za posynodálnu apoštolskú exhortáciu, čiže dielo, ktoré je ovocím biskupskej synody.

Zhromaždenie biskupov sa síce uskutoční až v októbri budúceho roka, ale príprava začala už teraz. Po oznámení témy sekretariát synody vydal „Lineamento“, čiže základné tézy, ktorými sa majú biskupi zaoberať. Tento dokument je určený na pripomienkovanie. Na jeho konci sú pripojené otázky, na ktoré majú biskupi odpovedať do novembra 2007. Po tejto fáze sa zíde zvláštna rada, ktorá roztriedi odpovede a vydá Instrumentum laboris. Tento dokument bude bezprostredným podkladom pre zasadnutie synody.

Hneď na začiatku stojí legitímna otázka: Prečo práve téma Božieho slova? Druhý vatikánsky koncil sa touto problematikou úzko zaoberal. Dogmatická konštitúcia Dei Verbum je nielen zhrnutím náuky pápežov, ale jedinečným spôsobom objasňuje vzťah Písma, Tradície a Magistéria. Na ňu sa odvoláva aj synoda v roku 1985, či Katechizmus katolíckej cirkvi. Súčasný človek potrebuje hovoriť s Bohom a počúvať jeho Slovo. Po koncile boli všetci presvedčení, že oživenie vzťahu s Božím slovom je začiatkom novej duchovnej jari. Dokument kladie biskupom otázku: „Vidíte také znaky časov, ktoré robia synodu o Božom slove naliehavou?“ Konštitúcia Dei Verbum aj dnes prináša bohaté ovocie v podobe obnovy liturgie, katechézy či teológie. V lineamente čítame, že „synoda chce osvetliť vnútorný súvis medzi Eucharistiou a Božím slovom, lebo Cirkev sa musí živiť jediným Chlebom života či zo stola Božieho slova alebo Kristovho tela.“

Biskupská synoda má pastoračný charakter. Lineamento sa delí na tri časti. Prvá rozoberá vzťah medzi Zjavením, Božím slovom a Cirkvou. Druhá kapitola uvažuje o Božom slove v živote Cirkvi. Predmetom tretej časti je úvaha nad miestom Slova v poslaní cirkevného spoločenstva. Všimnime si niekoľko zaujímavých miest. Zdá sa, že veriaci si na jednej strane uvedomujú centralitu Ježišovej osoby v Božom zjavení. Už menej rozumejú, v akom zmysle je srdcom Božieho slova. Je dnes dôležité naučiť veriacich čo je Biblia, prečo vznikla, aké dary ponúka viere a ako sa používa. Na konci prvej kapitoly sú položené závažné otázky: Akú predstavu majú veriaci o Božom slove, zjavení, tradícii, magistériu? Ako rozumejú vzťahu medzi Božím slovom a Cirkvou?

Synoda na túto tému je opodstatnená, lebo Slovo preniká a oživuje v sile Ducha Svätého Cirkev rôznym spôsobom: v modlitbe, liturgii, pri katechéze, v exegéze a teológii. Ako sa doslova píše v lineamente, „stretnúť, modliť a žiť Slovo je najvyšším povolaním kresťana.“ Treba priznať, že väčšina kresťanov nemá osobný vzťah so Svätým Písmom. Pozitívnu úlohu pri sprostredkovaní Božieho Slova by mohli zohrať aj internet či DVD nosiče. Rýchle kultúrno - spoločenské zmeny vyžadujú, aby sa hľadali nové formy a spôsoby uvedenia detí, mládeže i dospelých do Svätého Písma. Osobitnú úlohu môžu zohrať biblické krúžky a Lectio divina.

Vážení poslucháči! Biskupská synoda o Božom slove je ešte ďaleko. Dnes máme pred sebou tézy, nad ktorými môžeme premýšľať spolu s našimi otcami biskupmi. Stojí za to hľadať spôsoby, ako priblížiť ľuďom Božie slovo. Lebo ako čítame v Liste Hebrejom: je živé a účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč. Ukazuje nám cestu vo svetle Desatora. Je prameňom spoločenstva medzi Bohom a človekom i ľuďmi navzájom.

​Odvysielal VRO 14.6.2007        http://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=139290

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.