O výchove a vzdelávaní


Vážení poslucháči! Len pred pár týždňami sa podarilo malej, ale hlučnej skupinke poslucháčov a profesorov najväčšej rímskej univerzity La Sapienza, zabrániť Svätému Otcovi vystúpiť na začiatku nového akademického roka. Táto udalosť dlho rezonovala v talianských médiách. Obeťou útoku na slobodu slova na akademickej pôde bol samotný pápež. Solidaritu mu prejavili všetky verejné autority i zástupy veriacich na námestí sv. Petra počas nedeľnej modlitby Anjel Pána. Táto udalosť akoby naznačila aktivity nástupcu sv. Petra v najbližších týždňoch. Na viacerých stretnutiach dominovala téma výchovy a vzdelávania.

Koncom januára adresoval Svätý Otec list Rímskej diecéze o úlohe vychovávať. Hoci bol adresovaný miestnej komunite, vystihuje problémy, s ktorými zápasia rodičia a vychovávatelia na celom svete. Sme deťmi a tvorcami kultúry. Prelína sa v nej veľa prvkov, ktorým nie vždy rozumieme a nedokážeme ich ovplyvniť. Život v slobodnom svete je veľkou skúškou našej zodpovednosti. Dnešnú výchovu neovplyvňujú len generačné problémy, ale najmä chýbajúce odovzdávanie hodnôt. Rodina a škola sa ich v mene falošného chápania slobody často zriekajú. Dospelí nedokážu vždy vidieť v tradičných hodnotách prínos, sú v rozpakoch, preto ich ani ďalej neodovzdávajú. Chýbajúci pocit zodpovednosti spolu s rozšírením kultúry, ktorá spochybňuje hodnotu ľudskej osoby, pravdy a dobra; to všetko poznačuje výchovný proces na školách. Pápež odkázal vychovávateľom, aby sa nebáli, lebo tieto ťažkosti nie sú neprekonateľné.

V celom svete funguje veľa cirkevných škôl. Mnohé úspešne. Navštevujú ich nielen kresťania, ale aj moslimovia či neveriaci. Dnešné katolícke školy čelia novým výzvam. Tou najväčšou je globalizácia, v ktorej sa stretávajú rôzne kultúry a náboženstvá. Toto stretnutie si žiada vzájomný rešpekt, môže byť inšpiráciou k vzájomnému porozumeniu, nemalo by však viesť k strate identity. Na celom svete jestvujú iniciatívy, ktorých cieľom je dosiahnuť efektívne vzdelávanie a účinné odovzdávanie hodnôt. Len pred rokom zaviedli v poľských školách povinné rovnošaty. Stretlo sa to s pozitívnym ohlasom. Rovnošaty neslúžia len k identifikácii, ale aj k odbúravaniu prejavov veľkých sociálnych rozdielov medzi žiakmi a študentmi. V Spojených štátoch rastie záujem o čisto chlapčenské alebo dievčenské triedy. Výchovno – vzdelávací proces tak môže byť účinnejší. Aj keď oddeľovanie pohlaví v školách má odporcov, podľa prieskumu z jednej floridskej univerzity, žiaci v homogénnych triedach dosahujú lepšie školské výsledky ako v zmiešaných. V Európe sú chlapčenské či dievčenské triedy skôr raritou. Nedávno otvorili zástupcovia pápežskej prelatúry Opus Dei chlapčenskú školu v nemeckom Postupime. Skúsenosti zo zahraničia môžu byť inšpiráciou aj pre nás.

Pápež Benedikt XVI. upriamuje čoraz častejšie pozornosť aj na seminaristov. Začiatkom februára navštívil rímsky seminár. V príhovore zdôraznil dva základné prvky: atmosféru ticha a modlitby spojenú s hodinami štúdia. Svätý Otec si želá, aby seminaristi budovali dobré vzťahy a spoločenstvo, na ktorom raz budú stavať ako kňazi. Na audiencii pre kolégium Capranicum zdôraznil primát duchovnej dimenzie formácie seminaristov a kňazov. Formácia bohoslovcov je náročná a žiada si zrelých, skúsených a vzdelaných kňazov. Viaceré pápežské univerzity v Ríme ponúkajú štúdia pre budúcich formátorov. Škoda, že slovenské kňazské semináre tieto možnosti málo využívajú.

Ešte koncom januára sa Svätý Otec stretol so zástupcami Kongregácie pre katolícku výchovu na čele s prefektom, Mons. Zenonom Grocholewskim, kde sa intenzívne pripravuje reforma filozofických štúdií. Materiál je takmer hotový. Pri tejto príležitosti pápež vyjadril želanie reformovať dokument Jána Pavla II. Sapientia christiana, ktorý je považovaný za magnu chartu katolíckych univerzít a cirkevných fakúlt. Spolu s ním sa očakáva aj reforma základného poriadku výchovy v kňazských seminároch, tzv. „Ratio fundamentalis.“ Tento dokument vznikol ešte v roku 1970 a bol doplnený v roku 1985 po reforme Kódexu kánonického práva. Po takmer štyridsiatich rokoch je potrebné ho dôkladne prepracovať.

Vážení poslucháči! Pápežova výzva k rozhovoru nad odovzdávaním hodnôt na školách je adresovaná všetkým. Žiaci a študenti potrebujú vychovávateľov, ktorí budú svedkami dobra a pravdy a naučia ich zodpovedne narábať so slobodou. V súčasnej situácii je nevyhnutné, aby sa pastorácia kňazov stala prioritou. Avšak začína sa starostlivosťou o seminaristov. Tí okrem kňazského seminára potrebujú aj vierohodných formátorov, Kristových mužov, ktorí im v duchu pápežových slov poskytnú orientáciu pre dialóg so súčasnou kultúrou.

​Odvysielal VRO 13.3.2007                  http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=192614

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.