Ako obhájiť ľudskú dôstojnosť


Vážení poslucháči! Minulý týždeň navštívil Slovensko na pozvanie Konferencie biskupov Slovenska predseda Pápežskej rady pre pastoráciu zdravotníkov, Mons. Zygmunt Zimowski. Stretol sa so slovenskými biskupmi, predniesol Laudatio z príležitosti životného jubilea Mons. Františka Tondru, navštívil ministra zdravotníctva a predniesol dva zaujímavé príhovory. Jeho srdečnosť spojená s neustálou výzvou, aby si starostlivosť o chorých zachovala ľudskú tvár, pôsobila ako balzam v situácii, keď sa mnohí zdravotníci a pacienti domnievajú, že kríza v zdravotníctve sa neustále prehlbuje. Intenzívne sa hovorí o redukcii lôžok, zatváraní oddelení, nových poplatkoch v nemocniciach. O potrebe radikálnej zmeny v slovenskom zdravotníctve nikto nepochybuje. Ako však zdôraznil Mons. Zimowski, zdravotníctvo plní svoju úlohu nielen vtedy, keď poskytne všetku dostupnú starostlivosť pacientovi, ale ak zároveň rešpektuje dôstojnosť každého človeka v jeho celistvosti. Predseda pápežskej rady zároveň zdôraznil, aké dôležité je venovať sa pastorácii nielen pacientov, ale aj samotných zdravotných pracovníkov: lekárov, zdravotných sestier, farmaceutov. Rozvoj vied a život v liberálnej spoločnosti produkujú veľa tém a otáznikov, na ktoré treba nachádzať odpovede. Návšteva Mons. Zimowskeho len potvrdila, že vzdelávanie má ísť ruka v ruke s pastoračným nasadením a stálou formáciou.

V kontexte odkazu tejto udalosti vyznieval zvláštne tzv. Dúhový pochod, v ktorom niektorí aktivisti žiadali zrovnoprávnenie homosexuálov. Je ťažké rozumieť argumentu, že nemožnosť uzatvárať registrované partnerstvá sťažuje týmto ľuďom život. Je veľa dôvodov, pre ktoré nie je správne takýmto požiadavkám vyhovieť. Pre kresťanov sú najsilnejším argumentom Sväté Písmo a Tradícia. Homosexuálne správanie vždy vnímali ako veľkú nezriadenosť, ktorá človeka vylučuje z Božieho kráľovstva. Takéto úvahy sú však chybné aj z iných dôvodov. Spoločnosť môže prežiť, ak má zdravé fungujúce rodiny, v ktorých vyrastajú deti. Každý schválený zákon nesie v sebe aj mravný náboj, keďže definuje správanie, ktoré je dovolené a zakázané. Nie je v záujme akejkoľvek spoločnosti, aby prostredníctvom právnych noriem vytvárala dojem, že je jedno, či ľudia žijú v manželstve alebo v registrovanom partnerstve. Dúhové pochody, aký bol naposledy v Bratislave vytvárajú dojem diskriminácie, ktorá v skutočnosti neexistuje. K podpore tohto podujatia sa pridali aj viaceré zahraničné ambasády. Organizátori pochodu sa netajili, že sa mobilizujú nielen kvôli partnerstvám, ale aj budúcej adopcii detí. Je škandalózne, že svojou podporou sa pod tieto požiadavky podpísali aj veľvyslanci krajín, ktorí doma nič také nemajú. Avšak jedno sa zdá byť pravdou. Požiadavky homosexuálov síce vnášajú do spoločnosti rozklad a takto ohrozujú chápanie tradičnej rodiny, nie sú však jej najväčším ohrozením. Za tie tisíce rozvodov a nemanželských detí, za spolužitie mužov a žien bez sobáša asi naozaj nemôžu.

Vážení poslucháči! Konferencia o etike v zdravotníctve za účasti Mons. Zygmunta Zimowskeho sa konala v ten istý deň ako Dúhový pochod. Katolícka cirkev nehovorí o diskriminácii homosexuálov, ale o význame rešpektovania dôstojnosti každého človeka. Každý človek je stvorený na Boží obraz a povolaný k svätosti a k životu podľa Desatora. Bolo by veľkou chybou, keby sme podľahli nátlaku niekoľkých militantných aktivistov a liberálnych politikov a realizovali práva, ktoré vlastne ani nejestvujú. S ľuďmi inej sexuálnej orientácie treba jednať s úctou a porozumením. Bolo by však veľkým nepochopením kresťanského obrazu človeka a reálnych potrieb spoločnosti, keby sme mentálne a legislatívne postavili na jednu štartovaciu čiaru normu a úchylku.

odznelo vo vysielaní VRO 9. júna 2011

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.