Narodil som sa 18. decembra 1976 v Spišskej Novej Vsi. Po skončení základnej školy (navštevoval som ZŠ Ing. Kožucha) v roku 1991 som začal navštevovať miestne gymnázium na Školskej ulici. Mal som šťastné detstvo. Najkrajšie spomienky mám však na stredoškolské roky. V tom čase som začal chodiť do farského mládežníckeho spevokolu. V lete po treťom ročníku som sa rozhodol povedať „áno“ na Božie volanie.

V septembri 1995 som vstúpil do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule a začal študovať katolícku teológiu na miestnom teologickom inštitúte. Bol to čas dozrievania a mnohých otázok. Začiatok formácie, ktorá nikdy nekončí. Túžba byť verným Kristovým učeníkom. Od októbra 1998 do júna 1999 som pracoval v Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave. Rok prežitý mimo seminára bol časom hľadania pravdy a očisťovania úmyslov.

Na diakona som bol vysvätený 13.6.2001. Kňazskú vysviacku som prijal 15.6.2002. To všetko sa odohralo v spišskokapitulskej katedrále sv. Martina. Mojim svätiteľom bol v oboch prípadoch spišský diecézny biskup, Mons. František Tondra.

Vtedy sa nič neskončilo, iba začalo.

Po vysviacke som strávil dva roky na kaplánke v Kežmarku. Bol to požehnaný čas. Práca s mládežou, katechézy, biblický krúžok, spovedanie, slávenie liturgie, písanie do farského časopisu. Tu som zažil na fare príkladné kňazské spoločenstvo. Osobitne mi k srdcu prirástla miestna cirkevná základná škola sv. Kríža. Napriek rôznym ťažkostiam boli to ľudia viery. Kežmarskej farnosti som preto vďačný za veľa.

Od septembra 2004 do júna 2008 som žil v Ríme. Mojim domovom bolo Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda. V októbri 2006 som získal licenciát na Pápežskej univerzite sv. Gregora a napísal prácu pod vedením P. Donatha Hercsika „Il concetto di sensus fidelium nelle proposte di Wolfgang Beinert e di Dario Vitali“. Pokračujem doktorátom z katolíckej teológie. 

V jeseni 2007 som sa podieľal na založení Spoločenstva priateľov Ferka Skyčáka, ktoré vydáva teologický časopis Nové Horizonty, kde som výkonným redaktorom. Od októbra 2008 som predsedom občianskeho združenia Klub priateľov Ferka Skyčáka. Od jesene zároveň pôsobím ako odborný asistent na Katedre katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

31. júla 2009 som na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku úspešne obhájil pod vedením prof. Jána Dudu doktorandskú dizertačnú prácu s názvom "Sensus fidelium v školskej katechéze" v štúdijnom odbore Teória vzdelávania náboženskej výchovy - katolíckej. Na Katolícku univerzitu a zvlášť medzi študentov sa vždy rád vraciam.

Od 1. augusta 2009 som výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska. Od marca 2010 do júna 2013 som bol riaditeľom Cirkevnej servisnej spoločnosti.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.