Sobášny príhovor - VI.


Milí snúbenci, drahí bratia a sestry! Keď sa hovorí o manželstve uzavretom v katolíckom kostole, väčšina ľudí ho spája s manželskou prísahou a so skutočnosťou, že takéto manželstvo je nerozlučiteľné. Avšak keď hovoríme o manželstve, dotýkame sa niečoho, čo je ľudské i božské zároveň. Boh stvoril človeka na svoj obraz, v Biblii čítame, že ho stvoril ako muža a ženu. Každý človek je povolaný k láske a táto láska má veľa podôb. Medzi najkrajšie patrí láska snúbenecká, ktorá sa uzavretím manželstva stáva láskou manželskou. Preto, ako čítame v knihe Genezis, „muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú jedným telom.“ Manželská láska je taká významná, že má dokonca prednosť aj pred láskou k rodičom. Človek je teda Bohom povolaný k tomu, aby vytvoril spoločenstvo dôverného života a lásky v manželstve.

Dnes sa zdá, že potrebujeme viac vnímať hodnotu kresťanského manželstva, ktoré je iné ako ostatné manželstvá najmä preto, lebo je sviatosťou, čo znamená, že v tomto zväzku je mimoriadnym a zvláštnym spôsobom prítomný Boh sám. Boh teda nielen povoláva ku životu v manželstve, ale zároveň je vo sviatostnom manželstve zvláštne prítomný. On nám pomáha prekonávať naše rozdiely, nepochopenie, on nás učí prijímať toho druhého. Ťažkostí, ktorá nás v živote stretávajú a môžu stretnúť, je veľmi veľa. Preto je dobré, že na ich prekonanie nie sme sami, nepomáhajú len príbuzní, ale že sme v Božích rukách. Toto by sme si mali uvedomiť, že sviatostné manželstvo je od začiatku požehnaným manželstvom. A spoločný pohľad na svet, rovnaká viera snúbencov nie sú na prekážku, práve naopak. Rovnaká viera v Boha, v Božieho Syna Ježiša Krista, dávajú veľkú nádej, že toto manželstvo nebude stáť len na ľudských vlastnostiach, ale aj na tom, čo je Božie. A to Božie dokáže to ľudské a nedokonalé prekonať. Úvaha nad hodnotou kresťanského manželstva je o to naliehavejšia, že v našom svete sa rodinám a manželstvám príliš nedarí. Vidíme priveľa zlyhaní, veľa sklamaných a zranených ľudí. A možno sa pýtame, má vôbec zmysel uzatvárať dnes sviatostné manželstvo, má zmysel hovoriť o jeho nerozlučiteľnosti? Má, lebo pripomína, že sviatostné manželstvo je ako dom postavený na skale, je Božím projektom, na ktorom sú obaja manželia povolaní spolupracovať. Je prejavom Božej lásky voči človeku. Ak snúbenci pristupujú k uzavretiu manželstva rozvážne a uvedomujú si, že ich vzájomná láska je veľkým darom, ktorý treba ďalej udržiavať a rozvíjať, jestvuje opodstatnená nádej, že ich manželstvo bude pre nich navzájom veľkým darom a že ich vzájomná láska bude stále rásť.

​Milí snúbenci, drahí bratia a sestry! Pán Ježiš hovorí o kresťanoch ako o soli zeme, hovorí o nás ako o svietniku, ktorý nemožno ukryť. Inými slovami, Ježiš hovorí o tom, aké je pre tento svet potrebné, aby sme vydávali svedectvo o Kristovi. Nie je povedané len tak, lebo Kristus je skutočne jedinou nádejou pre tento svet. Iba Boh vie, čo je v človeku, lebo nás stvoril a povoláva nás k sebe. Aj sviatostné manželstvo je prejavom našej viery. Je prejavom viery, že v tomto manželstve bude prítomný stále Kristus a že práve z jeho pomocou títo novomanželia prekonajú všetky prekážky, aby raz v starobe pri pohľade na vlastné vnúčatá mohli podobne ako sv. Pavol povedať: „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.“ Viera v Krista nie je v manželstve len nejakou podružnou nepodstatnou vecou, ale jednou z tých skutočností, na ktorej toto manželstvo bude stáť. Milí snúbenci, vám patrí vďaka za svedectvo viery, ktoré dnes vydávate. Všetci sa tešíme z vašej lásky a sme poctení, že môžeme byť pri tom, keď sa vaša láska stáva vašim dobrovoľným celoživotným záväzkom. Iste ste veľa rozprávali o tom, ako si predstavujete spoločnú budúcnosť. Nech je pre Vás povzbudením, že ste súčasťou veľkého Božieho plánu a že dobrotivý Boh urobí všetko, aby ste v tomto zápase o lásku, o dobro, vytrvali až do konca. Usilujte sa žiť vo vzájomnej láske a úcte, zachovajte si živú vieru. Nezabudnite na svojich rodičov a príbuzných. Nech je vaše manželstvo nielen vám na úžitok, ale nech vydáva dobré svedectvo o sile Kristovho evanjelia. Aby ste v duchu dnešného evanjelia boli soľou zeme či svietnikom, ktorý bude ešte dlho tým ostatným ukazovať cestu ku skutočným hodnotám. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.