Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie


Drahí bratia a sestry! Keď spomíname na nejakého blízkeho človeka, máme pred očami celý jeho život. Nekúskujeme deň po dni, nespomíname na každú minútu za minútou, čo sme s ním prežili. V mysli sa nám automaticky vynoria tie najsilnejšie zážitky s týmto človekom. Možno si spomenieme na pár dobrých i zlých vlastností, ktoré ho charakterizovali. A niekedy stačí jediné slovo, aby sme vystihli, kto bol tento človek. Keď hovoríme o matke Terézii z Kalkaty, ktorá sa starala o opustené deti a chorých, máme pred sebou obraz obetavého človeka. Žila preto, aby sa obetovala pre iných. Ak si spomenieme na sv. Faustínu, hneď nám na myseľ príde Božie milosrdenstvo. Ale nielen svätci, i obyčajní ľudia môžu byť charakterizovaní jediným slovom, podľa toho, čím žili.

Dnes máme slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V Lukášovom evanjeliu sme počuli, ako prišiel za Máriou anjel a povedal jej: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ Anjel neoslovuje Máriu po mene. Nehovorí „Zdravas, Mária“, ale „Zdravas, milosti plná.“ Boží posol tak hovorí, čím Mária v skutočnosti je. Ak môžeme o niektorých ľuďoch povedať, že ich základnou charakteristikou je obetavosť alebo veľkodušnosť, o Božej Matke môžeme smelo povedať, že jej podstatou je milosť. Boh si volí Máriu, aby sa stala matkou jeho Syna a preto ju uchránil od dedičného hriechu. Božia voľba zostáva vždy veľkým tajomstvom. Môžeme sa pýtať znova a znova, prečo Boh predurčil k tomuto poslaniu práve Máriu. Boh si však vyvolil práve ju. A ona, podobne ako každý človek, si tiež nemohla toto vyvolenie vlastnými skutkami zaslúžiť. Všetko to, čo Mária dostáva, je nezaslúžený dar. Jej veľkosť je v tom, že ho veľkodušne prijíma, s pokorou berie na seba poslanie, ktoré jej Boh zveril. Mária slobodne hovorí svoje „áno“ Bohu, aby sa na nej ukázali veľké Božie skutky, Božia moc. Počne z Ducha Svätého a porodí Ježiša. V Božej Matke nielenže vidíme človeka obdarovaného tak nesmiernou Božou priazňou. Ona je pre nás vzorom pokory, lásky, ale aj poslušnosti voči nebeskému Otcovi.

Drahí bratia a sestry! Život Božej Matky Márie nám predkladá veľa podnetov na zamyslenie. Môžeme premýšľať nad jej pevnou vierou a všeobjímajúcou láskou. Avšak podstatou Máriinho života bola milosť. Život v spoločenstve s Pánom. Pre Máriu bolo toto puto so Stvoriteľom všetkým. Keď hľadíme na Máriin život, nemôžeme sa ubrániť porovnávaniu s vlastným životom. Ako by sme ho charakterizovali? Čím žijeme? Komu alebo čomu sme venovali svoje srdce. Aké sú naše základné životné postoje? Žijeme aj my v pokore pred Pánom, je pre nás jeho Slovo všetkým alebo sa spoliehame len na seba či vlastné sily? Často potrebujeme v modlitbe očisťovať úmysly vlastného srdca. V opačnom prípade sa nám ľahko môže stať, že obetavosť bude nahradená vypočítavosťou; snaživosť nezdravým karierizmom; otvorenosť v komunikácii falošnosťou. Máriin život nám pripomína, že potrebujeme Boha. Ten istý Pán, ktorý Máriu vyznačil osobitnou milosťou, nám každý deň štedro rozdáva všetko, čo potrebujeme k životu. Dáva nám seba samého a chce, aby sme raz a navždy podobne ako Mária, celí patrili do tohto trojičného spoločenstva.

​Drahí bratia a sestry! Keď spomíname na blízkeho človeka, dokážeme ho charakterizovať niekoľkými vetami, možno jediným slovom. Božiu Matku charakterizuje slovo milosť. Ona je plná milosti, požehnaná medzi ženami. A Mária toto Božie vyvolenie umocňuje, keď anjelovi hovorí svoje „áno“. Nech je nám Panna Mária príkladom pevnej viery a lásky, vzorom obetavosti, pokory a poslušnosti. Žime tak, aby aj náš život mohli ľudia charakterizovať pri pohľade na náš vzťah k Bohu a k blížnemu, tými najkrajšími slovami. Nech je aj náš život pre iných príkladom statočne prežívanej viery. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.