Veľký Piatok III.


Drahí bratia a sestry! Rozprávanie o Ježišovej krížovej ceste počúvame každý rok, a predsa v ňom vždy nachádzame niečo nové. Sledujeme každý Ježišov krok, z Getsemanskej záhrady až po Golgotu. Prežívame s ním utrpenie. Tento príbeh je nám blízky. Dobre mu rozumieme. Kto z nás by nepoznal bolesť či trápenie. Vieme, čo to znamená, keď nám niečo chýba, keď sa cítime bezradní.

Dnešné Jánovo evanjelium však nerozpráva len o Ježišovom utrpení. Nenájdeme v ňom len opis telesných múk. Božie slovo nám približuje aj Ježišovo stretnutie s členmi veľrady, či rozhovor s Pilátom. Tam Boží Syn rozpráva o sebe, o svojom poslaní, prečo vlastne prišiel na svet. Rímsky miestodržiteľ, Pontský Pilát, je zvláštnou postavou. Evanjelium viackrát pripomína, že nebol presvedčený o Ježišovej vine. Práve naopak. Viackrát zdôraznil, že na Ježišovi nijakú vinu nenachádza. Napriek tomu ho vydal na smrť. Nemal dostatok odvahy postaviť sa proti verejnej mienke. To, čo s myslí väčšina ešte nemusí byť dobré. Pilát sa tváril, že nemá nijakú vinu na Ježišovej smrti. Opak bol pravdou. Uprostred Veľkého Piatku si lepšie všimnime Pána Ježiša. Pilát sa ho pýta: „Si židovský kráľ?“ Ježiš mu hovorí: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ V tejto chvíli sa stretli dva odlišné svety. Na jednej strane vidíme svet Piláta a veľkňazov, ktorí vnímajú život optikou mocných tohto sveta. Títo ľudia používajú represálie, moc, vojakov, všetky možné prostriedky, aby sa udržali. Pilát si vypočuje obžalobu zo strany Židov, ale po vypočutí Ježiša jej rozumie ešte menej. Ježiš hovorí o kráľovstve, ktoré nie je z tohto sveta, a teda ho neohrozuje. Hovorí, že prišiel vydať svedectvo pravde. Ale čo je tá pravda, o ktorej vydáva svedectvo?

Drahí bratia a sestry! V dnešný deň zomrel za nás Pán Ježiš na kríži. Keď zomiera Boží Syn, vidíme nielen jeho krížovú cestu, počúvame nielen jeho posledné slová, ale máme pred očami jeho celý pozemský život. Od narodenia v Betleheme až po Golgotu. Hlásal evanjelium, vysvetľoval Božie slovo, uzdravoval, dával hriešnikom nádej, povzbudzoval maloverných, tešil zarmútených, odpúšťal hriechy. Ježiš celým životom vydával svedectvo, že je Božím Synom. Že ho jeho i náš Nebeský Otec poslal na svet z lásky kvôli nám. Jeho kráľovstvo naozaj nie je stadiaľto. Boh sa k nám znížil a poslal svojho Syna, aby za nás vybojoval zápas, ktorý by sme my samy nezvládli. Spomeňme si na udalosti z vlastného života, kedy nám pomohol Boh, keď nám pomohla viera. Vieme, že často zvládame svoje problémy len s Božou pomocou. Nevieme si ani len predstaviť, aké by to bolo, keby sme sa nemohli o neho oprieť. V akom prázdne by sme žili, keby sme sa v modlitbe neobracali na láskavého a milosrdného Otca. Ježišovo kráľovstvo naozaj nie je stadiaľto. Je to kráľovstvo lásky, milosrdenstva, odpustenia, pokoja. To sú vlastnosti, ktoré nám, hriešnym ľuďom, často chýbajú.

​Drahí bratia a sestry! Dnes na Veľký Piatok s láskou pohliadnime na drevo kríža. Na tomto kríži visí Boží Syn. Toto nie je len historická udalosť, ktorá sa stalo veľmi dávno. Je to príbeh nesmiernej obetavosti. Príbeh Boha, ktorý sa stal človekom a bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu. Krížová cesta nás všetkých spája s Ježišom. Všetci si nesieme vlastné kríže. Možno je to choroba, staroba, problémy v rodine, v práci, iné ťažkosti. Možno nám niekto ubližuje alebo nás ťažia vlastné konflikty a hriechy. Ježiš nám pomáha niesť tento boľavý kríž. Ale v dnešný deň vidíme Ježiša, ktorý zomiera za naše hriechy. Za zlo, ktoré sme spáchali. Za všetku našu ľahostajnosť, pokrytectvo, nespravodlivosť, neúctu, zmyselnosť, opovrhovanie, za všetko naše oddávanie sa zlu a odmietanie dobra. Dívajme sa dnes na kríž. Rozjímajme nad Kristovým umučením. Buďme mu vďační, že nám dal možnosť začať odznova. Pamätajme, že ani v týchto chvíľach nie sme so svojimi krížmi s nami. Je tu dobrotivý Boh, ktorý sa za nás obetoval. Keď zomiera človek, všetko sa ponorí do ticha a modlitby. Dnes zomiera Boží Syn. Ktože by nesmútil! Pred nami sa rozprestiera veľké ticho. Ticho a mlčanie, ktoré sa dá krájať. Zdanlivá beznádej. Modlime sa a uvažujme. Veľký Piatok nám pripomína, že k životu patrí aj bolesť i utrpenie. Ale na príklade Božieho Syna vidíme, že to všetko sa môže stať obetou, ktorá prinesie bohaté ovocie. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.