Krst Krista Pána v roku C


Drahí bratia a sestry! Akú veľkú radosť prežíva farnosť, keď vidí, ako rodičia privádzajú svoje deti na krst. Udelenie sviatosti krstu nie je len nejakou rodinnou slávnosťou, ale ako si pamätáme z katechizmu, krstom sa stávame Božími deťmi a vstupujeme do Cirkvi. Krst je základnou sviatosťou, bez ktorej nie je možné udeliť žiadnu ďalšiu sviatosť. A o krst žiadajú tak veriaci, ktorí si praktizujúci, ale i tí, ktorí do kostola zavítajú zriedka alebo vôbec. Akoby sme všetci nejako intuitívne cítili, že krst je základným a veľmi dôležitým spojivom medzi človekom a Bohom.

Dnes sme v evanjeliu boli svedkami, ako Ján Krstiteľ pokrstil Pána Ježiša v Jordáne. Jánov krst nezmýval hriechy a Ježiš ho nepotreboval. Napriek tomu sa aj Ježiš podriadil tomuto obradu. Možno to spravil preto, aby potvrdil úlohu Jána Krstiteľa a ukázal, že jeho výzvy k pokániu nie sú vymyslené. Ján prišiel, aby pripravil cestu Pánovi. Preto žil tak zvláštne, na púšti, veľmi asketicky, preto kázal odvážne, ba niekedy veľmi tvrdo. Avšak keď Ježiš vystúpil z vôd Jordána, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v podobe holubice a z neba zaznel hlas „Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie.“ Sám Nebeský Otec takto potvrdil, že Ježiš je Božím Synom. A tak sa začalo jeho verejné účinkovanie. Táto udalosť prináša stále to isté posolstvo: je to výzva poslúchať Ježiša, veriť v tohto vyvoleného Božieho Syna. Pán Ježiš nám totiž najplnším spôsobom približuje Boha, zjavuje nám jeho lásku. Veď sám Ježiš viac ráz povedal: „Kto vidí mňa, vidí Otca.“

Drahí bratia a sestry! Udalosť Ježišovho krstu v Jordáne nám pripomína, kto je Ježiš a zároveň nám približuje, čo sa stáva s človekom pri krste. Ježiš je Božím Synom, ako o tom svedčil hlas z neba i Duch Svätý v podobe holubice. Pri našom krste sme sa stali Božími deťmi, Boh si nás adoptoval, už nie sme mu vzdialení, ale sme takpovediac s nim „v rodine“. Aj my sme dostali dary Ducha Svätého, aj nad nami v tomto zmysle zaznel hlas „Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, v tebe mám zaľúbenie.“ Je dobré, aby sme si tieto veľké pravdy aspoň z času na čas uvedomovali. Krst je totiž najväčšou duchovnou udalosťou, ktorou sme prešli. Je takým veľkým prejavom Božej lásky voči nám, aký si nikto z nás ani len nedokáže predstaviť. Boh nás miluje a berie si nás k sebe, sme jeho milované deti . V krste sa vďaka Ježišovej obete na kríži a zmŕtvychvstaniu dostávame k Pánovi veľmi blízko. Ale láska má aj svoje záväzky. Krstom sa zriekame hriechu a starého života. Rodičia a krstní rodičia sľubujú, že pokrstené deti budú žiť ako Božie deti, v duchu evanjeliovej lásky k Bohu a blížnemu. Avšak ako často práve najbližšia rodina zabudne na tento sľub. Práve rodičia neraz zabudnú na náboženskú výchovu a nie sú dobrým príkladom pre svoje deti. Potom neostáva nič iné, len učiť deti modliť sa na hodinách náboženstva a vysvetľovať im, že účasť na nedeľnej bohoslužbe má byť vrcholom života viery každého katolíka.

​Drahí bratia a sestry! Každého z nás pred mnohými rokmi priniesli rodičia na krst a väčšinou si na túto udalosť nepamätáme. Hoci nám vek neumožnil si túto udalosť zapamätať, dnes si uvedomujeme, že tam sa v nás niečo podstatné zmenilo. A že okrem pozemských rodičov máme Nebeského Otca, ktorý nás stvoril. A sme povolaní spočinúť raz vo večnosti v jeho spoločenstve. Sme milované Božie deti. Vážme si tento dar svätého krstu a spravme všetko, aby sme sa od Boha hriešnym životom nevzdialili. A pristupujme zodpovedne ku krstným záväzkom i ako rodičia a krstní rodičia. Vydávajme dobré svedectvo života viery, aby aj dnešné deti cez náš osobný príklad poznali, že bež života viery by náš život bol neúplný a veľmi ochudobnený. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.