Slávnosť Zoslania Ducha Svätého


Drahí bratia a sestry! V každom dobrom diele cítiť ideu a ruku jeho autora. Ak sa vyznáme v umení, vieme podľa istých znakov priradiť nejaký obraz ku konkrétnemu umelcovi. Vonkajšie znaky nám pomáhajú priradiť prácu ku autorovi. Iné je, keď si do ruky zoberiem nejaký text. Právnici vedia, že každá právna norma má svoj kontext a najmä, pri jej výklade musíme rešpektovať úmysel zákonodarcu. Keď čítame poéziu, verše plné obrazov, kde je veľa prirovnaní a metafor, pýtame sa, čo nám chce básnik týmto dielom povedať. Aký bol jeho úmysel, keď skladal túto báseň? Zvykneme hovoriť, že litera zabíja, ale duch oživuje.

Keď dnes slávime zoslanie Ducha Svätého, máme pred očami nielen zázračnú udalosť zoslania Božieho Ducha, ale najmä Ježišove slová, v ktorých povedal, že práve Duch Svätý nám pripomenie všetko a naučí nás všetko, čo nám zanechal Ježiš. Na prvý pohľad si možno túto úlohu Ducha Svätého nevieme dobre predstaviť. Cirkev, ktorej sme súčasťou, je jedinečným dôkazom a svedkom jeho pôsobenia. Duch Svätý, ktorý zostúpil na apoštolov vo večeradle, je naplnením Ježišovho prisľúbenia: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Dnes si chceme pripomenúť veľkú pravdu, že hoci Boh sa nechal za nás ukrižovať, hoci si vzal na seba ľudského telo, vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia, predsa je stále s nami. Boh takýmto zvláštnym spôsobom sprevádza nielen Cirkev, ale každého z nás na ceste spásy. Všimnime si, ako Pán Ježiš na jednom mieste povedal: „Ak od vás neodídem, nepríde k vám Tešiteľ.“ Už v týchto slovách akoby predpovedal dovŕšenie dejín spásy, ktorým budú predchádzať posledné časy, v ktorých bude Boh zvláštnym spôsobom sprevádzať svoj vyvolený ľud. My sme tí, ktorí žijeme v posledných časoch. To nie je dôvod na paniku. Práve naopak. Tento čas, ktorý žijeme, je totiž napriek všetkým ťažkostiam viac ako kedykoľvek predtým preniknutý Božou prítomnosťou. Boh sám sa stará, aby sme aj po dvetisíc rokoch pochopili Ježišovo posolstvo o Božom kráľovstve. Za zvyčajných okolností sa každá správa časom deformuje. Čím sme vzdialenejší od nejakej udalosti, tým viac riskujeme, že nepochopíme jej zmysel alebo kvôli ľudským nedostatkom dôjde k jej skresleniu.

Historici vedia, koľko preklepov či doplnených slov nachádzame v rozličných odpisoch. A to je len samotný text. Ale ako pochopiť jeho význam, ako porozumieť jeho posolstvu? Táto otázka je dôležitá v prípade historikov, archeológov či literárnych vedcov. Ale o čo dôležitejší musí byť pre nás, veriacich kresťanov, ktorí aj po dvetisíc rokoch vidíme v Ježišovi Mesiáša a chceme ho verne nasledovať? Možno nás niekedy napadne otázka – a môžu nám ju položiť aj ľudia mimo Cirkvi – odkiaľ berieme istotu, že evanjelium, ktoré vyznávame a ktoré nám ohlasuje Cirkev, je to isté, ktoré ohlasoval samotný Ježiš? Ak by sme sa pri zachovaní viery spoliehali len na vlastné sily, veľmi rýchlo by sme zlyhali. Naše úsilie, naša sila a vôľa sú potrebné, ale to podstatné, čo nám odovzdáva dnešná slávnosť Zoslania Ducha Svätého, je skutočnosť, že Boh sám drží a zachováva svoju Cirkev. On robí všetko, aby sme neupadli do bludu. Nám všetkým boli darované pri krste tri božské čnosti, my všetci sme dostali dary Ducha Svätého a tento proces kresťanskej iniciácie sa skončil prijatím Eucharistie a sviatosti birmovania. To však znamená, že na základe krstného poslania Cirkev ako celok, nie jednotlivci sa nemôžeme mýliť vo viere. Keďže uprostred nás prebýva Boh, keďže Cirkev je sprevádzaná Duchom Svätým, Cirkev vie vďaka pôsobeniu Božieho Ducha rozoznať, čo je Božie a čo s vierou nemá nič spoločné. Prítomnosť Ducha Svätého je pre nás prameňom veľkej vnútornej sily a jednoty. Je to sila, ktorá pochádza od Boha. A je mocnejšia ako sekularizácia, ako všetky mediálne ataky či nedbalý a hriešny život kresťanov.

​Drahí bratia a sestry! Dnešná slávnosť Zoslania Ducha Svätého nám hovorí, že Boh je verný, že zostáva s nami až do skončenia sveta, že nechce, aby sme zblúdili, ale aby sme sa ako jeho milované deti vrátili k nemu. Duch Svätý pomáha Cirkvi, Duch Svätý pomáha každému jednému z nás. Z vnuknutia Ducha Svätého bolo napísané Sväté Písmo a ten istý Duch nám pomáha, aby sme ho aj po stáročiach správne interpretovali. Uvedomme si, akým nesmiernym darom je pre nás prítomnosť Ducha Svätého. Jeho účinky sú mocné. Dáva silu konať aj vtedy, keď už nevládzeme. Pomáha Cirkvi kráčať aj proti prúdu. Pomáha nám rozoznávať dobro od zla. V každom dobrom diele cítiť jeho autora. Ak Cirkev dodnes prežila, ak vytrvala v pravde, nie je to vďaka schopnostiam jej členov, ale vďaka tomu, že je Božia. A táto Božia prítomnosť v Cirkvi, uprostred nás, v živote každého z nás, je darom, na ktorý si treba pripomínať , za ktorý treba ďakovať a využívať ho. Prosme aj dnes všemohúceho Boha za dary Ducha Svätého. Prosme ho, aby nám pomohol vytrvať v pravde, spravil z nás autentických svedkov evanjelia a dal nám silu vytrvať v dobrom až do konca. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.