Druhá adventná nedeľa v roku B


Drahí bratia a sestry! Keď sa stavia nejaká cesta alebo diaľnica, stavbári musia hlavne v hornatom kraji prekonať veľa prekážok. Čím je prekážka väčšia, tým pomalšie práca napreduje a tým neskôr vidíme výsledok. Keď sa pracuje na rovine, je to ináč. Avšak tam, kde sa musí hĺbiť tunel, treba čakať celé mesiace či roky, kým sa cesta posunie ďalej. Keď sa to však podarí, všetci sa tešíme. Prekonávanie prekážok však nie je spojené len s cestami a diaľnicami, ale aj s duchovným životom. Dnešné evanjelium hovorí o Jánovi Krstiteľovi. On bol hlasom volajúceho na púšti. Púšť je nehostinným miestom, kde niet života. Vládne tam len ticho a vietor. Hlas na púšti je neklamnou známkou života. Takýto hlas svedčí o živote, ktorý je krehký a slabý. Hlas síce môže byť silný, ale život na púšti je ťažký, preto nie je ľahké hovoriť na púšti mocným hlasom. Ján Krstiteľ je takým ohlasovateľom. On je tým hlasom, ktorý znie v púšti tohto sveta, kde vládne často beznádej a hriech. Sv. Ján Krstiteľ mal odvahu, ktorú ostatní nenašli. A čo hovorí tento hlas? „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ Všimnime si, že ten osamotený hlas na púšti neukazuje na seba, na vlastné potreby, ale na niekoho iného. Ján si uvedomoval, že toto je jeho poslaním. Pripraviť cestu Pánovi, vyrovnať mu chodníky. Ján si uvedomuje, že po ňom prichádza niekto mocnejší ako je on. Vie, že toto posolstvo je veľmi dôležité. Preto neváha kričať, karhať, vyzývať k obráteniu a pokániu. Sv. Jána Krstiteľa možno mali niektorí za čudáka. On však naozaj verne plnil svoje poslanie ohlásiť Pánov príchod. A tejto úlohe zasvätil svoj život. Pri tejto úlohe všetko ostatné bolo druhoradé. Preto žil veľmi jednoducho: obliekal sa do ťavej srsti, jedával kobylky a lesný med. Jeho ohlasovanie malo úspech.

Drahí bratia a sestry! Čo hovorí posolstvo sv. Jána Krstiteľa nám? Aj nám by dnes povedal to isté, čo svojim rodákom pred dvetisíc rokmi: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ O akých cestách a chodníkoch vlastne hovorí? Ján Krstiteľ má na mysli najmä cesty nášho srdca, po ktorých prichádza Pán. Boh chce srdce, telo i dušu každého z nás. Sme to ale my, ktorí mu v tom neraz bránime. Stáva sa to vtedy, keď do cesty postavíme prekážku v podobe hriechu. Jánova výzva „Vyrovnajte mu chodníky“ je nám adresovaná každý rok a predsa je vždy aktuálna. Sami dobre vieme, koľko všelijakých nánosov máme vo svojom vnútri. Koľko hriechov, zlozvykov, hnevu, neodpustenia či nenávisti leží na ceste nášho srdca a sú prichádzajúcemu Pánovi prekážkou. Čo s tým spravíme? Budeme nevšímaví voči tejto výzve? Vari nie je zázrakom a veľkým nezaslúženým darom, že Boh chce prísť ku mne a prebývať vo mne ako vo svojom príbytku? Ale nájde nás v poriadku alebo plných hriechu a neprávostí? Sme vôbec dosť pokorní, aby sme si túto Jánovu výzvu dostatočne uvedomili? Ľudský život je krásny a ťažký zároveň. Je ťažký, lebo pred nás stále kladie nové a nové úlohy, musíme zápasiť s vlastnými nedostatkami i s hriechmi našich blížnych. Zároveň je aj krásny, lebo každé naše ranné prebudenie je znakom nádeje, Božej priazne. Každý nový deň je výzvou konať dobro, pomáhať našim bratom a sestrám a tak stále viac a viac sa priblížiť Bohu. Jánovu výzvu „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky“ si zvlášť uvedomujeme teraz, počas adventného obdobia, v očakávaní blížiacich sa vianočných sviatkov. Je to pre nás výzva k neprestajnému pokániu, k procesu obrátenia, ktorý nikdy neprestáva.

​Drahí bratia a sestry! Cestári a stavbári sú ochotní priniesť veľa obiet, veľa námahy, aby prekonali prekážky, ktoré im pripravila príroda. Aj my sami na sebe nosíme prekážky, ktoré nám bránia priblížiť sa k Bohu. Pýtajme sa sami seba, koľko námahy sme ochotní vynaložiť, aby sme prekonali vlastnú pýchu, egoizmus; koľko námahy vynakladáme, aby sme sa zbavili zlozvykov, ktorými ubližujeme seba aj iným. Na adventnom venci horí druhá svieca. Pripomína nám blížiace sa sviatky. Urobme všetko preto, aby nás Pánov príchod nenašiel nepripravených. Nech aj toto vzácne obdobie prípravy pomôže dostať sa bližšie k Bohu a blížnemu. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.