Sviatok krstu Krista Pána


Drahí bratia a sestry! Keď sa opýtate učiteľov, ako sa im učí dnes a povedzme pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi, väčšina povie, že teraz je to horšie. Ani nie tak kvôli platom, tie mali učitelia vždy nízke, nie kvôli materiálnemu vybaveniu škôl, lebo to sa postupne zlepšuje. Horšie sa im učí paradoxne kvôli deťom. Dnešné deti sú na jednej strane sebavedomejšie, možno viac cieľavedomejšie ako generácie pred nimi, čo je dobré, na druhej strane však máme často oprávnene dojem, že sú aj viac agresívne, nepokojné a citovo vyprahnuté. Jednoducho povedané, autorita učiteľa nie je taká, aká by mala byť. Ak dieťa v škole nerešpektuje učiteľa, zväčša nerešpektuje ani vlastného rodiča, ktorý neraz nad jeho správaním už len pokrčí plecami, lebo si s ním nevie rady. Dnes potrebujeme znova obnoviť úctu voči autoritám. Toto sa už netýka len detí, ale nás všetkých. A vedieť uznať autoritu a podľa toho sa k tomuto človeku správať, nie je ľahké.

O uznaní autority rozpráva aj dnešné evanjelium. Predtým, než sa Pán Ježiš dal pokrstiť v Jordáne, verejne vystupuje jeho predchodca, Ján Krstiteľ, aby pripravil ľudí na jeho príchod. V evanjeliu zazneli Jánove slová: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“ Ján Krstiteľ dostal od Pána dôležitú úlohu, ktorú nikto iný nedostal: pripraviť ľudí na Ježišov príchod. Bolo to významné poslanie, ktoré si Ján dobre uvedomoval. Jeho veľkosť však spočíva v tom, že toto postavenie pred Bohom nikdy nezneužil. Hoci za ním prichádzali zástupy a mnohí z nich ho mylne považovali za Mesiáša, jeho ani nenapadlo privlastniť si takúto úctu. Práve naopak, bol tak pokorný, že jasne prehlásil: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi.“ Ján uznal v plnej miere Ježišovu autoritu a vedel, že je potrebné sa jej podriadiť. Urobil tak nielen z nutnosti. Vedel, že ak sa podriadi Ježišovi, nič nestratí, ale získa.

Drahí bratia a sestry! Ak sa dnes hovorí o kríze autority alebo ak máme pocit, že deti a mládež nemajú dostatočnú úctu pred autoritami, niekde sa stala chyba. Na prvom mieste treba obnoviť autoritu otca a mamy v rodine. Ale nielen tak, že budeme od detí vyžadovať poslušnosť, ale aj tak, že rodičia sa ako autority budú správať a nebudú sa pred svojimi deťmi hanbiť preukázať úctu iným zákonitým autoritám. Ak si otec detí neváži a nectí vlastných rodičov alebo ich nebodaj slovami či ináč potupuje, ako chce, aby si ho vážili vlastné deti? Ak sa vrátime večer domov a pred deťmi nadávame na svojich nadriadených alebo verejných činiteľov, ako chceme dosiahnuť, aby si potom deti vážili svojho učiteľa? Byť autoritou v rodine znamená vedieť stanoviť deťom isté hranice a bez výnimky od nich žiadať, aby ich rešpektovali. Vezmime si príklad z Jána Krstiteľa v dnešnom evanjeliu. Mohol zneužiť moc, ktorá mu bola daná, ale nikdy to neurobil. Mohol potupiť Ježišovu autoritu a všetku slávu strhnúť na seba, ale nikdy ho to ani nenapadlo. Ján vedel v pokore priznať, že ten, čo prichádza po ňom, je oveľa mocnejší a on nie je hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Ján teda v plnej miere rešpektoval Ježišovu autoritu.

​Drahí bratia a sestry! Dnešný sviatok krstu Krista Pána nie je iba o Ježišovi, ktorý sa dal Jánom pokrstiť v Jordáne a tak začal verejné účinkovanie, ale aj o Jánovi, ktorý v pokore uznával, že v Ježišovi prichádza k nemu samotný Boh. Ježiš bol pre Jána autoritou, ktorú sa dobrovoľne rozhodol rešpektovať. Nech nás dnešné Božie slovo vedie k zamysleniu nad otázkou, aký máme vzťah k autoritám, či ich neznevažujeme a rešpektujeme. Každý z nás máme nejakú autoritu, sme v niečom kompetentní: v rodine, v práci, v spoločnosti, vo farnosti. Pre každodenný život je nevyhnutné, aby sme každú zákonitú autoritu rešpektovali. Podobne ako Ján Krstiteľ rešpektoval Ježišovu autoritu, aj my sa usilujme budovať podobné postoje. Toto je cesta, ako prinavrátiť vážnosť a úctu ľuďom, ktorí si to zaslúžia. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.