Vigília slávnosti Zoslania Ducha Svätého


Drahí bratia a sestry! Keď sa hovorí o Božom Duchu, ľudská predstavivosť pracuje na plné obrázky. Predsa len, so zobrazením Syna, ktorý bol pravým človekom, nemáme problém. Na základe tejto pravdy aj Boh Otec býva často zobrazený aj na oltároch ako starší rozvážny muž. Pri Duchu Svätom však toto možné nie je, lebo On sa v dejinách spásy prejavoval skôr ako Božia sila než ako osoba. Ako tretiu božskú osobu ho v plnej miere vnímame až po Turíciach, keď sa vylial na spoločenstvo učeníkov, ktorí ho spolu s Pannou Máriou očakávali vo Večeradle.

Aj Ježiš hovorí v dnešnom evanjeliu o Duchu Svätom: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ Tajuplné slová o Duchu, ktorý najviac pripomína, že Boh je tajomstvo. O akých prúdoch a o akom pití tu hovorí Ježiš? Hovorí o ľudskom smäde, ktorý nedokáže uhasiť žiaden nápoj. Hovorí o smäde, ktorý sa v každom človeku občas ozve v podobe vrúcnej túžby po čistej láske, po živote v plnosti. Táto túžba drieme v každom človeku a pripomína zviazanosť človeka s Bohom. Je to smäd, vďaka ktorému intuitívne hľadáme známky večnosti okolo seba. V ľuďoch, medziľudských vzťahoch, v láske, v modlitbe, v liturgii. Ježiš hovorí, že kto cíti ťarchu takéhoto smädu a má vieru v neho, smie prísť k nemu, aby sa napil. Ježiš Kristus je Božím Synom, ktorý prišiel na svet, aby nám ukázal Boha. Nikto nie je tak úzko spätý s Duchom Svätým ako práve On. Vyznávame, že sa počal z Ducha Svätého, a všetko, čo Ježiš koná, robí v Duchu. Evanjelisti v niektorých situáciách zaznamenávajú túto zvláštnu prítomnosť Božieho Ducha. Zjavuje sa v podobe holubice pri jeho krste v Jordáne, objavuje sa na hore premenenia. Ježiš celým svojim správaním zjavuje činnosť Ducha v sebe. V Duchu má prístup k Otcovi, v Duchu sa postaví proti diablovi a prináša radostnú zvesť chudobným.

Hoci Pán Ježiš je naplnený Duchom a koná skrze neho, takmer nikdy o ňom nehovorí. Zjavuje ho všetkými svojimi činmi, ale kým žije medzi nami, nemôže ho ukázať ako rozdielneho od seba. Ježiš musí odísť, aby bol Duch Svätý vyliaty a rozpoznaný. Všetci, ktorí chcú Ježiša nasledovať v jeho Cirkvi, tohto Ducha potrebujú. Z dvoch dôvodov. Hoci by sa nepriateľstvo sveta voči Božiemu kráľovstvu neprejavilo otvoreným prenasledovaním, predsa len môžeme často pocítiť ťarchu jeho hrozbu. A tým druhým dôvodom je nevyhnutnosť vydávať svedectvo Pánovi. Keď Ježiš umiera, odovzdáva svojho Ducha nielen Otcovi, ale aj Cirkvi. On ju vedie a sprevádza po stáročia najmä prostredníctvom apoštolov, keď stojí pri ich rozhodnutiach.

Drahí bratia a sestry! Ježiš hovorí o prúdoch živej vody, ktoré môžu tiecť z každého z nás. Tento nádherný obraz nám pripomína, že smäd po večnosti môže byť uhasený iba Ježišom. A že ak tak budeme robiť, staneme sa príbytkom Božieho Ducha a prameňom požehnania pre našich bratov a sestry. Život v Duchu sa nedá nejako intuitívne zachytiť, ale je to predovšetkým život hlbokej viery v Ježiša, Božieho Syna, ktorý bol naplnený Duchom a konal len skrze Ducha. Avšak tento život sa v nás môže rozvíjať len vtedy, ak mu nebudeme klásť prekážky v podobe našich hriechov. Potom môžeme rásť v Duchu, čo na prvom mieste znamená rásť vo viere, nádeji a láske, čiže v čnostiach, ktoré nám boli darované pri krste. Ale tento život môže rásť aj prostredníctvom vonkajších chariziem, ktoré Duch rozdeľuje, aby slúžili celej Cirkvi. Duch je prameňom nového života. Tento život nám už bol daný pri krste, takže nám nijaký iný dar nechýba. Tento Boží Duch, ktorý bol vyliaty na zhromaždených vo Večeradle na Turíce nás však zároveň vyzýva, k neprestajnému zápasu so svetom i s telom, aby v našom živote nechýbalo jeho hojné ovocie, ktoré tak krásne opisuje apoštol sv. Pavol.

​Drahí bratia a sestry! O Duchu Svätom nevieme toľko, ako o Pánu Ježišovi, napriek tomu veríme Ježišovým slovám, že je to On, kto nám pomáha zostať na ceste viery a vernosti Božiemu slovu. Kiež by aj o nás vždy platilo, že vždy konáme v Duchu a že zjavujeme tomuto svete vo všetkých našich slovách a skutkoch. Ďakujeme Najsvätejšej Trojici za dar Tešiteľa. Ďakujme za Ducha Svätého, ktorý sprítomňuje v nás Pánovu slávu. Buďme vďační za Božieho Ducha, ktorý sa za nás modlí; ktorý nám pripomína Ježišove slová a vnuká nám, čo máme robiť, aby sme nezblúdili. Keď apoštoli dostali prisľúbeného Tešiteľa, dostali odvahu konať veľké veci, odvahu konať dobro a kráčať aj proti prúdu. Uvedomme si túto prítomnosť Božieho Ducha v nás, aby naše svedectvo viery bolo pre našich bratov a sestry prúdom živej vody. K tomu nás povzbudzuje aj sv. Pavol: „Ak žijete v Duchu, podľa Ducha aj konajte!“ Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.