Štvrtá nedeľa cez rok B


Drahí bratia a sestry! Ak chce niekto učiť druhých, musí to najskôr sám ovládať. Čo by to bolo za učiteľa, ktorý by neovládal vlastnú matériu! Avšak keď hovoríme o učiteľoch, nemáme na mysli len pedagógov v škole, ale aj mnohých ďalších, ktorí sú postavení na miesto tých, čo učia. Keď hovoríme o učiteľoch, nemáme na mysli len vzdelancov, ktorí pomáhajú rozvíjať intelektuálne poznanie. Aj rodičia sú učiteľmi pre svoje deti. Nemusia mať skončenú vysokú školu, ale sú nenahraditeľnými učiteľmi. Rodičia majú byť pre deti skutočnou autoritou, čiže vzorom v každodennom správaní. Dieťa musí vidieť, že jeho otec a mama sú čestní a statoční ľudia.

Dnešné evanjelium hovorí o Ježišovi, ktorý bol učiteľom. Hlásal evanjelium po celej krajine; hovoril o Božej láske i o tom, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Ježišova misia nespočívala len v tom, aby odovzdal apoštolom a cez nich aj nám nejaké informácie o pravdách viery. Učil o nich a bolo to dôležité. Avšak Ježiš prichádza, aby ľuďom priniesol neskreslený obraz Boha; aby predstavil Boha, jeho i nášho Nebeského Otca takého, aký je. A o tom nesvedčil len vtedy, keď o ňom výslovne hovoril. O Bohu hovoril svojim životom v každom okamihu dňa; vtedy keď sa modlil a ostatní ho pozorovali; vtedy keď stoloval spolu s ostatnými; keď vytrvalo putoval krajinou; každý jeho jeden rozhovor vydával svedectvo o Bohu Otcovi. Ináč povedané: Ježiš bol učiteľom; ale jeho učenie malo moc, bolo vierohodné a kto sa ho rozhodol nasledovať, vedel, že urobil dobre. Evanjelista sv. Marek dáva do protikladu Ježišovo učenie a učenie zákonníkov. Zákonníci boli veľmi vzdelaní ľudia, dokonale poznali Mojžišov zákon, vedeli ho interpretovať, a napriek tomu nebolo možné o nich povedať, že ich učenie má moc. Problém zákonníkov sa niekedy zjednodušene redukuje na tvrdenie, že nežili podľa toho, čo hlásali. A je to pravda. Na druhej strane boli iba ľuďmi poznačení dedičným hriechom. I my z vlastnej skúsenosti vieme, že žiť podľa Božieho zákona v každom okamihu dňa vôbec nie je jednoduché. V tomto zmysle možno chápať aj slabosti zákonníkov. Ich problém, pre ktorý ich dávali do protikladu k Ježišovi nespočíval len v tom, že On bol Božím Synom a oni iba ľuďmi, ktorí jednoducho nikdy nie sú uspôsobení, aby mohli žiť stopercentne podľa Božieho slova; ale v tom, že oni si túto prirodzenú ľudskú slabosť nikdy nepriznali. Oni neboli stopercentní, ale považovali sa za stopercentných. Chýbala im pokora, či náznak sebareflexie. Preto v porovnaní s Ježišom pôsobili veľmi nevierohodne. A On vyzeral ako ten, ktorého učenie má moc.

Drahí bratia a sestry! Aj my potrebujeme byť dôveryhodnými svedkami. Učiteľ v škole musí ovládať vlastnú matériu, aby ho žiaci ako učiteľa rešpektovali. Rodič potrebuje byť v očiach svojich detí hodnoverným svedkom; aby videli, že nielen prikazuje, nariaďuje, ale aj sám koná. Verejný činiteľ musí byť vierohodným svedkom v očiach verejnosti. Môže mať najlepšie nápady, ale ak u neho jestvuje podozrenie z rozkrádania verejného majetku, nezákonného obohacovania sa, či iné vážne charakterové prešľapy, kto mu uverí? Kňaz musí byť dôveryhodným svedkom evanjelia v očiach veriacich. Mohol by kázať, vyzývať, karhať, povzbudzovať, ale ak by sám sa neusiloval žiť podľa toho, čo káže, ľudia by to rýchlo vycítili a prestali by mu dôverovať. Verejne známe prehrešky kňaza môžu sťažiť ohlasovanie evanjelia.

​Drahí bratia a sestry! Ježiš učil v Kafarnaume v synagóge ako ten, kto má moc. A ľudia ten rozdiel medzi ním a zákonníkmi rýchlo postrehli. Nikto z nás sa nemôže vyrovnať Božej dokonalosti. Všetci však môžeme vydávať v prostredí, kde žijeme, svedectvo kresťanského života, ktoré nás v Božích očiach i v očiach ľudí spraví vierohodnými svedkami. Takéto svedectvo nesie v sebe veľkú vnútornú silu. Možno hneď neprivedie ľudí okolo nás k radikálnej zmene života. Určite sa však nad týmto svedectvom aspoň zamyslia. Aby sme však boli hodnoverným svedkami evanjelia pred svetom, buďme nimi najprv tam, kde žijeme: v rodine, v škole, v práci či vo farnosti. Tak sa bude v našom okolí šíriť Božie kráľovstvo. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.