Piata nedeľa v období cez rok B


Drahí bratia a sestry! Keď porovnáme život ľudí na tradičnej slovenskej dedine a v meste, zbadáme veľa rozdielov. Ľudia na vidieku sa lepšie poznajú, vlastne každý pozná každého. Vedia, kto má aké korene, ako žije, aké má problémy, ako sa mu darí v práci či rodine. Dedina vždy tvorila komunitu, kde si ľudia navzájom pomáhali. Neviem, či to všade platí aj dnes, ale na mnohých dedinách to tak voľakedy bolo. Mesto je väčšie, a teda aj viac anonymnejšie. Ľudia niekedy nepoznajú ani susedov v bytovke či na ulici. Neformálnej komunikácie medzi ľuďmi je menej. Avšak v našej dobe sa ľudia tak v meste, ako aj dedine stávajú pod vplyvom kultúry individualistami. Do určitej miery to nie je zlé. Predsa len, každý z nás je iný a všetci hľadáme čo najlepšie spôsoby sebarealizácie tak v rodine, v zamestnaní či spoločnosti. Čo je však horšie, prehnaný individualizmus má dopad na medziľudské vzťahy. Čo nám viac chýba, je pocit spolupatričnosti či všímavosť voči potrebám našich bratov a sestier.

Pán Ježiš v evanjeliu uzdravoval všetkých, ktorých trápili rozličné neduhy. Tak to robil v Kafarnaume. Ľudia ho vyhľadávali, lebo chceli byť uzdravení zo svojich chorôb. Boží Syn si vzal na seba ľudské telo, aby nám ukázal obraz Boha, v ktorého veríme. Konal veľa dobra. Neusadil sa však na jednom mieste, ale putoval krajinou. Nebol zázračným liečiteľom, ktorý sedí doma a prichádzajú k nemu zástupy. Ježiš odchádza za ľuďmi, aby im pomohol a ohlasoval evanjelium. Preto sme počuli, ako na úsvite po nočnom bdení a modlitbe povedal Ježiš Šimonovi Petrovi a ďalším učeníkom, čo ho sprevádzali: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ Na prvý pohľad sa zdá, že táto udalosť hovorí len o Ježišovej túžbe pomáhať iným. Avšak Ježiš je Božím Synom, a teda môžeme povedať, že v Ježišovom odchode z Kafarnauma sa ukazuje Božím záujem, aby všetci ľudia poznali radostnú zvesť a boli spasení. Preto neskôr posiela učeníkov po dvoch do sveta, aby šírili evanjelium a krstili. Boh, ktorý sa stal človekom, chce túto misiu dotiahnuť do konca a zároveň pozýva obyčajných ľudí, aby sa do nej zapojili. Boh chce, aby sa evanjelium šírilo po celom svete a aby všetci ľudia získali spásu. Teda Ježiš nie je individualistom, ale všíma si potreby iných a snaží sa im pomôcť.

Drahí bratia a sestry! Ježišova dobrota a veľkodušnosť či všímavosť voči ostatným sú aj pre nás veľkým povzbudením. Dnešné evanjelium nám hovorí, aby sme si všímali potreby našich blížnych. Nech nám nie je ľahostajné zlo v našej blízkosti, ak niekomu ubližujú alebo škodia. Pomáhajme si navzájom prekonávať ťažké situácie. Táto naša schopnosť vyjsť zo seba je zároveň prejavom našej vernosti Kristovi. Ak slúžime s láskou našim bratom a sestrám, ak si všímame ich potreby, snažíme sa ich vypočuť, poradiť im a pomôcť, tak je to dôkaz, že sme sa nechali preniknúť svetlom evanjelia. Je to dôkaz, že berieme vážne Krista, ktorý „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť“ a ktorý, ako sme počuli v dnešnom Božom slove, ochotne odchádza do ďalších dedín, aby aj tam uzdravoval a hlásal evanjelium. Náboženstvo nikdy nie je záležitosťou jednotlivca, ale celej komunity, preto Ježiš založil Cirkev. Táto skutočnosť nech v nás posilní vedomie, že všetci si musíme navzájom pomáhať kráčať životom, aby sme raz získali ten večný. Môžeme tak robiť všímavosťou, modlitbou za tých druhých, láskavým slovom, dobrým príkladom alebo aj materiálnou pomocou.

​Drahí bratia a sestry! Ľudia na dedine voľakedy tvorili jednu komunitu, v ktorej sa všetci dobre poznali a snažili sa vzájomne si pomáhať. Aj keď sa doba zmenila, potreba súdržnosti a vzájomnej pomoci zostala. Aj my potrebujeme tých druhých. Potrebujeme, aby si druhí ľudia všimli, ak nám niečo chýba alebo máme nejaký problém. Potrebujeme povzbudenie, láskavé slovo, dobrú radu, modlitbu. Potrebujeme dobrý príklad, aby sme obstáli v pokušeniach a každodennom zápase o vlastnú svätosť. Nezostaňme však pasívni. Čo očakávame, to aj rozdávajme, podobne ako Ježiš. Takto môžeme vydávať svedectvo o Ježišovej láske, ktorá má moc premeniť ľudské srdcia a zjaviť sa v dobrých skutkoch. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.