Slávnosť Najsvätejšej Trojice v roku B


Drahí bratia a sestry! V dnešnom evanjeliu sme svedkami záverečných Ježišových slov, ktoré povedal pred Nanebovstúpením: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo so vám prikázal.“ Ježiš posiela učeníkov do sveta a žiada od nich, aby krstili v mene Najsvätejšej Trojice, čiže v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Keď hovoríme o Trojici, môže nás napadnúť niekoľko otázok: Už ako deti na náboženstve sme sa učili o jednom Bohu v troch osobách. Ak kresťanské náboženstvo nadväzuje na židovstvo, ako je možné, že judaizmus Trojicu nespomína? A z toho hneď vyplýva druhá otázka: Prečo je také dôležité, aby sme si tajomstvo Najsvätejšej Trojice pripomínali, v čom spočíva jeho význam?

Židovstvo Trojicu nespomína. Určite tam však nájdeme Boha, ktorého Židia nazývali Otcom, ba nájdeme dokonca aj Božieho Ducha. Duch Svätý v Starom zákone sa však viac ako osoba predstavuje skôr ako akási Božia sila. To, že je Duch Svätý osobou, si naplno uvedomujeme až po Ježišovom nanebovstúpení, po ktorom prichádza Ježišov Duch, aby nám pripomenul všetko, čo nám Ježiš povedal. Boh sa zjavoval, teda ukazoval, kým je, v dejinách spásy postupne. Židovské náboženstvo nezačína ani Adamom, ani Noemom, ale povolaním Abraháma, ktorý uveril Božím prisľúbeniam, že dostane zasľúbenú zem a potomstvo, ktorého bude ako piesku na brehu mora. Každý Žid vedel, kto je Boh, teda ho poznal. Boh mu dal poznať jeho povolanie, uzavrel zmluvu s izraelským národom, a teda sa o nich staral. Boh posielal svojmu ľudu posolstvá cez patriarchov alebo prorokov. Boh bol teda pre veriaceho Žida živým Bohom, ktorý ho pozýval k rozhovoru. Avšak Boh naplno neodkryl, kým je a zdá sa, že medzi jeho národom a ním stále existoval istý odstup. Až v Ježišovi sa Boh zjavil definitívne. Iba Ježiš, keďže je Božím Synom, nám ukazuje, aký je Boh, v ktorého veríme. Preto naplno platia jeho slová: „Kto vidí mňa, vidí Otca!“ My všetci, ako pokrstení členovia Cirkvi, máme od Ježišovho príchodu na svet istotu, že cez jeho život, smrť a zmŕtvychvstanie spravil Boh voči nám gesto, ktoré nám zaručuje, že od tejto chvíle máme všetci k nemu prístup.

Tým gestom je tajomstvo, ktoré Boh o sebe povedal. Boh nám prezradil, že jeho tajomstvom je láska. My v Ježišovi, ktorý sa za nás obetoval, poznáme lásku, ktorou nás Boh miluje. V Ježišovi nám Boh dáva jasný dôkaz, že udalosť, od ktorej závisí osud sveta, je gesto jeho lásky, ktoré urobil, keď ho poslal na svet, aby nás vykúpil. A Ježiš nám viackrát pripomína, že Boh je jeho Otcom a že príde Duch, ktorý nás naučí, čo Ježiš povedal. Tak sa naplnia jeho slová: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Drahí bratia a sestry! Judaizmus teda Trojicu nespomína preto, lebo Boh len postupne odkrýva svoje tajomstvo. Naplno ho odhaľuje v Ježišovi Kristovi. V ňom odkrýva základnú pravdu, že Boh je láska. Preto aj my dnes, a každý rok, slávime toto veľké tajomstvo. Oslavujeme Boha za to, že je láskou, že sa nám zjavil, ukázal ako láska, že sa ľudstvu zjavil v Ježišovi Kristovi a že zostáva s nami prostredníctvom Ducha až do skončenia sveta. Toto všetko sa skrýva za dnešnou slávnosťou Najsvätejšej Trojice. Boh nám odkryl toto veľké tajomstvo, aby sme si uvedomili, že to s našou spásou myslí vážne. Odpoveďou na toto Božie Zjavenie nech je naša viera. Viera, ktorá má pred očami všetku tú Božiu lásku, ktorá sa prejavovala celé stáročia v Cirkvi.

​Odpoveďou na odhalenie tohto tajomstva nech je naša láska k Bohu, ktorý nás nielen stvoril, ale aj vykúpil z otroctva hriechu a smrti a robí všetko preto, aby nás pritiahol a priviedol k sebe, domov, do večnosti. Nech v nás dnešná slávnosť prebudí nielen veľkú vďačnosť za všetko, čo Boh pre nás urobil, ale nech nás aj podnieti k čítaniu Svätého Písma, aby sme si často pripomínali, ako Boh zasiahol do dejín a ako postupne viedol svoj vyvolený národ do zasľúbenej zeme a staral sa oň, ako rodičia o svoje deti. Tam zistíme, že Boh v dejinách spásy dával postupne poznať seba samého, aby nás nakoniec priviedol k tajomstvu Najsvätejšej Trojice – k poznaniu, že Boh je láska. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.